Táto webová lokalita získava niektoré osobné údaje od svojich používateľov.

Tento dokument je možné vytlačiť na informačné účely pomocou príkazu tlače v nastaveniach ktoréhokoľvek prehliadača.

Vlastník a prevádzkovateľ údajov

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor
640 Leffingwell AVE NE
Grand Rapids Michigan 49505
Kontaktný e-mail vlastníka: privacy@hexarmor.com

Typy získavaných údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré táto webová lokalita sama alebo prostredníctvom tretích strán získava, patria: súbory cookie, údaje o používaní, jedinečné identifikátory zariadení pre reklamu (napríklad ID alebo IDFA inzerenta pre Google), e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, názov spoločnosti, povolanie, krajina, PSČ, adresa.

Podrobné informácie o každom type získavaných osobných údajov sú uvedené v príslušných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v osobitných textoch s vysvetleniami, ktoré sa zobrazujú pred získavaním údajov.

Osobné údaje môže slobodne poskytovať používateľ alebo v prípade údajov o používaní sa môžu zhromažďovať automaticky pri používaní tejto webovej lokality.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto webovou lokalitou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže tejto webovej lokalite znemožniť poskytovanie jej služieb. V prípadoch, keď sa na tejto webovej lokalite osobitne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, používatelia nemusia poskytnúť takéto údaje bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby.

Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, sa môžu obrátiť na vlastníka.

Akékoľvek použitie súborov cookie (alebo iných nástrojov na sledovanie) touto webovou lokalitou alebo vlastníkmi služieb tretích strán, ktoré táto webová lokalita používa, slúži na účely poskytovania služby požadovanej používateľom, spolu s akýmikoľvek inými účelmi opísanými v tomto dokumente a v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, uverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto webovej lokality a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany poskytnúť tieto údaje vlastníkovi.

Spôsob a miesto spracúvania údajov

Metódy spracúvania

Vlastník prijme primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k údajom, ich zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu.

Spracúvanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT v súlade s organizačnými postupmi a režimami, ktoré sa priamo vzťahujú na uvedené účely. Okrem vlastníka môžu mať v niektorých prípadoch k údajom prístup určité typy poverených osôb, ktoré sú zapojené do prevádzkovania tejto webovej lokality (správa, predaj, marketing, právne služby, správa systému), alebo externé strany (napríklad externí poskytovatelia technických služieb, poštoví doručovatelia, poskytovatelia hostiteľských služieb, IT spoločnosti, komunikačné agentúry) v prípade potreby vymenované za sprostredkovateľov údajov vlastníkom. Vlastníka možno kedykoľvek požiadať o aktualizovaný zoznam týchto strán.

Právny základ spracúvania

Vlastník môže spracúvať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Používatelia udelili svoj súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže byť vlastník oprávnený spracúvať osobné údaje, kým používateľ nenamieta proti takémuto spracúvaniu („odmietnutie“), bez toho, aby bol závislý od súhlasu alebo akéhokoľvek iného z nasledujúcich právnych základov. To však neplatí, keď sa na spracúvanie osobných údajov vzťahuje európske právo na ochranu údajov,
 • poskytovanie údajov je potrebné na plnenie zmluvy s používateľom a/alebo akýchkoľvek jej predzmluvných záväzkov,
 • spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na vlastníka,
 • spracúvanie sa týka úlohy, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej moci zverenej vlastníkovi,
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník alebo tretia strana.

Vlastník v každom prípade ochotne pomôže objasniť osobitný právny základ, ktorý sa vzťahuje na spracúvanie, a najmä to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových priestoroch vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracúvania.

V závislosti od miesta používateľa môžu prenosy údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny než do vlastnej. Ak sa chcú používatelia dozvedieť viac o mieste spracúvania takýchto prenesených údajov, môžu si pozrieť časť, ktorá obsahuje podrobné údaje o spracúvaní osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo byť informovaní o právnom základe prenosov údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie, ktorá sa riadi medzinárodným verejným právom alebo ktorá je zriadená dvoma alebo viacerými krajinami, ako napríklad OSN, a o bezpečnostných opatreniach, ktoré prijal vlastník na ochranu ich údajov.

Ak dôjde k takémuto prenosu, používatelia môžu zistiť viac v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa môžu spýtať vlastníka pomocou údajov uvedených v časti s kontaktnými údajmi.

Dĺžka uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako si to vyžaduje účel, na ktorý boli získané.

Preto:

 • Osobné údaje získavané na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi vlastníkom a používateľom sa uchovávajú až do úplného splnenia takejto zmluvy.
 • Osobné údaje získavané na účely oprávnených záujmov vlastníka sa uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie takýchto účelov. Používatelia môžu získať špecifické informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním vlastníka.

Vlastník môže byť oprávnený uchovávať osobné údaje dlhšie, keď používateľ udelí súhlas s takýmto spracúvaním, pokiaľ takýto súhlas nie je stiahnutý. Okrem toho môže byť vlastník povinný uchovávať osobné údaje dlhšie, keď to bude potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, alebo na príkaz orgánu.

Po uplynutí lehoty uchovávania sa osobné údaje odstránia. Právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov sa preto po uplynutí lehoty uchovávania nemôže vymáhať.

Účely spracúvania

Údaje týkajúce sa používateľa sa získavajú preto, aby mohol vlastník poskytovať svoju službu, plniť si svoje zákonné povinnosti, reagovať na žiadosti o vymáhanie, chrániť svoje práva a záujmy (alebo práva a záujmy ich používateľov alebo tretích strán), odhaliť akékoľvek škodlivé alebo podvodné činnosti, ako aj na nasledovné účely: reklama, analýzy, správa značiek, opätovný marketing a behaviorálne cielenie, monitorovanie infraštruktúry, správa stránok prvého kontaktu a pozývacích stránok, interakcia s platformami živého chatu, kontaktovanie používateľa a správa databázy používateľa.

Osobitné informácie o osobných údajoch používaných na jednotlivé účely nájde používateľ v časti „Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov“.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov

Osobné údaje sa získavajú na tieto účely a za použitia týchto služieb:

Reklama

Tento typ služby umožňuje používanie údajov používateľa na účely reklamnej komunikácie zobrazovanej vo forme bannerov a iných reklám na tejto webovej lokalite, podľa možnosti na základe záujmov používateľa.

To neznamená, že na tento účel sa používajú všetky osobné údaje. Informácie a podmienky používania sú uvedené nižšie.

Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať súbory cookie na identifikáciu používateľov alebo môžu používať techniku behaviorálneho opätovného cielenia, t. j. zobrazovanie reklám prispôsobených záujmom a správaniu používateľa vrátane záujmov a správania, ktoré boli zistené mimo tejto webovej lokality. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných služieb.

Okrem možnosti odmietnutia, ktorú ponúka niektorá z nižšie uvedených služieb, môže používateľ odmietnuť používanie súborov cookie službou tretej strany na odhlasovacej stránke organizácie Network Advertising Initiative.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising je reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Microsoft Corporation.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network je reklamná služba, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc. Ak sa chcete oboznámiť s používaním údajov spoločnosťou Facebook, pozrite si Zásady používania údajov spoločnosti Facebook.

Táto webová lokalita môže používať identifikátory mobilných zariadení (vrátane reklamnej identifikácie Androidu alebo reklamného identifikátora pre iOS) a technológie podobné súborom cookie na spúšťanie služby Facebook Audience Network. Jedným zo spôsobov, ako služba Audience Network zobrazuje reklamy, je používanie reklamných preferencií používateľa. Používateľ môže tieto položky spravovať v nastaveniach reklamy Facebooku.

Používatelia môžu určité cielenie služby Audience Network odmietnuť prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, napríklad prostredníctvom nastavení reklamy zariadenia pre mobilné telefóny, prípadne podľa pokynov v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú služby Audience Network.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, jedinečné identifikátory zariadení pre reklamu (ID alebo IDFA inzerenta pre Google), údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Analýzy

Služby v tejto časti umožňujú vlastníkovi monitorovať a analyzovať prenos dát na webe a môžu sa používať na sledovanie správania používateľov.

Rozšírenie Display Advertising pre službu Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics na tejto webovej lokalite môže používať reklamu spoločnosti Google založenú na záujmoch, údaje o cieľových skupinách od tretích strán a informácie zo súborov cookie služby DoubleClick s cieľom rozšíriť analýzy o údaje o demografii, záujmoch a interakcii s reklamou.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Sledovanie konverzií Google Ads (Google Inc.)

Sledovanie konverzií Google Ads je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. a ktorá spája údaje z reklamnej siete Google Ads s aktivitami vykonávanými na tejto webovej lokalite.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je webová analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len spoločnosť „Google“). Spoločnosť Google používa získané údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej lokality, na prípravu správ o jej aktivitách a na ich zdieľanie s inými službami spoločnosti Google.

Spoločnosť Google môže získané údaje použiť na uvedenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete do kontextu a ich prispôsobenie.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Sledovanie konverzií služby LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Sledovanie konverzií služby LinkedIn je analytická služba poskytovaná spoločnosťou LinkedIn Corporation, ktorá spája údaje z reklamnej siete LinkedIn s činnosťami vykonanými na tejto webovej lokalite.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Zostavy Google Analytics Demographics and Interest (Google LLC)

Zostavy Google Analytics Demographics and Interest je funkcia vytvárania zostáv reklamnej siete spoločnosti Google, ktorá sprístupňuje údaje o demografii a záujmoch v rámci služby Google Analytics pre túto webovú lokalitu (demografické údaje znamenajú údaje o veku a pohlaví).

Používatelia môžu odmietnuť používanie súborov cookie spoločnosťou Google na stránke nastavení reklamy spoločnosti Google.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, jedinečné identifikátory zariadení pre reklamu (ID alebo IDFA inzerenta pre Google).

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Kontaktovanie používateľa

Kontaktný formulár (táto webová lokalita)

Vyplnením kontaktného formulára so svojimi údajmi používateľ túto webovú lokalitu oprávňuje používať tieto údaje na odpovedanie na žiadosti o informácie, cenové ponuky alebo akýkoľvek iný druh žiadosti, ako je uvedené v záhlaví formulára.

Spracúvané osobné údaje: názov spoločnosti, krajina, e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, povolanie, PSČ.

Zoznam adries alebo bulletin (táto webová lokalita)

Registráciou v zozname adries alebo na odber bulletinu sa e-mailová adresa používateľa pridá do zoznamu kontaktov tých, ktorí môžu dostávať e-mailové správy obsahujúce informácie komerčnej alebo propagačnej povahy týkajúce sa tejto webovej lokality. Vaša e-mailová adresa môže byť do tohto zoznamu pridaná aj v dôsledku zaregistrovania sa na tejto webovej lokalite alebo po uskutočnení nákupu.

Spracúvané osobné údaje: adresa, názov spoločnosti, e-mailová adresa, meno, priezvisko.

Monitorovanie infraštruktúry

Tento typ služby umožňuje tejto webovej lokalite monitorovať používanie a správanie jej komponentov, aby bolo možné zlepšiť jej výkonnosť, používanie, údržbu a riešenie problémov.

To, ktoré osobné údaje sa spracúvajú, závisí od vlastností a spôsobu realizácie týchto služieb, ktorých funkciou je filtrovanie činností tejto webovej lokality.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom je monitorovacia služba, ktorú poskytuje spoločnosť Pingdom AB.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Švédsko – Zásady ochrany osobných údajov.

Interakcia s platformami živého chatu

Tento typ služby umožňuje používateľom komunikovať s platformami živého chatu tretích strán priamo zo stránok tejto webovej lokality na účely kontaktovania služby technickej podpory tejto webovej lokality a kontaktovania zo strany tejto služby.

Ak je nainštalovaná jedna z týchto služieb, môže získavať údaje o prehľadávaní a používaní na stránkach, na ktorých je nainštalovaná, aj keď používatelia danú službu aktívne nepoužívajú. Rozhovory živého chatu sa okrem toho môžu zaznamenávať.

Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

Zendesk Chat je služba na interakciu s platformou živého chatu Zendesk, ktorú poskytuje spoločnosť Zendesk, Inc.

Spracúvané osobné údaje: e-mailová adresa.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Správa stránok prvého kontaktu a pozývacích stránok

Tento typ služby pomáha pri vytváraní a správe stránok prvého kontaktu a pozývacích stránok, t.j. stránok určených na prezentáciu produktu alebo služby, kde môžete pridať svoje kontaktné informácie, napríklad e-mailovú adresu.

Spravovanie týchto stránok znamená, že tieto služby budú spracovávať osobné údaje získané prostredníctvom týchto stránok, vrátane údajov o používaní.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Unbounce je služba správy stránok prvého kontaktu, ktorú poskytuje spoločnosť Unbounce Marketing Solutions Inc., ktorá tejto webovej lokalite umožňuje získavať e-mailové adresy používateľov, ktorí majú záujem o jej službu.

Služba Unbounce umožňuje vlastníkovi sledovať a analyzovať reakciu používateľa týkajúcu sa prenosu dát na webe alebo správanie používateľa v súvislosti so zmenami štruktúry, textu alebo akejkoľvek inej zložky vytvorených stránok prvého kontaktu.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, e-mailová adresa, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Kanada – Zásady ochrany osobných údajov.

Opätovný marketing a behaviorálne cielenie

Tento typ služby umožňuje tejto webovej lokalite a jej partnerom informovať, optimalizovať a poskytovať reklamu na základe predchádzajúceho používania tejto webovej lokality používateľom.

Túto činnosť uľahčuje získavanie informácií prostredníctvom sledovania údajov o používaní a nástrojov na sledovanie, ktoré sa následne odosielajú partnerom, ktorí riadia činnosti opätovného marketingu a behaviorálneho cielenia.

Niektoré služby ponúkajú možnosť opätovného marketingu na základe zoznamov e-mailových adries.

Okrem možnosti odmietnutia, ktorú ponúka niektorá z nižšie uvedených služieb, môže používateľ vyjadriť odmietnutie na odhlasovacej stránke organizácie Network Advertising Initiative.

Používatelia takisto môžu odmietnuť niektoré reklamné funkcie prostredníctvom príslušných nastavení zariadenia, ako sú nastavenia reklamy zariadenia pre mobilné telefóny alebo nastavenia reklamy vo všeobecnosti.

Opätovný marketing pomocou služby Google Analytics (Google LLC)

Opätovný marketing pomocou služby Google Analytics je služba opätovného marketingu a behaviorálneho cielenia poskytovaná spoločnosťou Google LLC, ktorá spája činnosť sledovania vykonávanú službou Google Analytics a jej súbormi cookie so sieťou Google Ads a súbormi cookie služby Doubleclik.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Opätovné cielenie webových lokalít spoločnosti LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Opätovné cielenie webových lokalít spoločnosti LinkedIn (LinkedIn Website Retargeting) je služba opätovného marketingu a behaviorálneho cielenia, ktorú poskytuje spoločnosť LinkedIn Corporation a ktorá spája činnosť tejto webovej lokality s reklamnou sieťou spoločnosti LinkedIn.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajovodmietnutie. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Správa značiek

Tento typ služby pomáha vlastníkovi centralizovaným spôsobom spravovať značky alebo skripty potrebné na tejto webovej lokalite.

To vedie k tomu, že údaje používateľov prechádzajú cez tieto služby, čo môže viesť k uchovávaniu týchto údajov.

Segment (Segment Inc.)

Segment je služba správy značiek, ktorú poskytuje spoločnosť Segment.io, Inc.

Spracúvané osobné údaje: súbory cookie, údaje o používaní.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Správa používateľských databáz

Tento typ služby umožňuje vlastníkovi vytvárať používateľské profily počnúc od e-mailovej adresy, mena alebo iných informácií, ktoré používateľ tejto webovej lokalite poskytne, ako aj sledovať aktivity používateľa prostredníctvom analytických funkcií. Tieto osobné údaje sa okrem toho môžu zosúlaďovať s verejne dostupnými informáciami o používateľovi (ako sú profily sociálnych sietí) a môžu sa používať na vytváranie súkromných profilov, ktoré si môže vlastník prezerať a používať na účely zlepšovania tejto webovej lokality.

Niektoré z týchto služieb môžu takisto umožňovať zasielanie časovaných správ používateľovi, napríklad e-mailov založených na konkrétnych činnostiach vykonávaných na tejto webovej lokalite.

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

Salesforce Sales Cloud je služba správy používateľských databáz poskytovaná spoločnosťou salesforce.com, inc.

Spracúvané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sa uvádza v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Pardot (Salesforce.com, inc.)

Pardot je služba správy používateľských databáz poskytovaná spoločnosťou Salesforce.com, inc.

Spracúvané osobné údaje: rôzne typy údajov, ako sa uvádza v zásadách ochrany osobných údajov služby.

Miesto spracúvania: Spojené štáty – Zásady ochrany osobných údajov. Účastník štítu na ochranu osobných údajov.

Práva používateľov

Používatelia si môžu v súvislosti so svojimi údajmi spracúvanými vlastníkom uplatňovať určité práva.

Používatelia majú najmä právo:

 • Kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým udelili svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Namietať voči spracúvaniu svojich údajov. Používatelia majú právo namietať voči spracúvaniu svojich údajov, ak sa spracúvanie vykonáva na inom právnom základe, než je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v príslušnej časti nižšie.
 • Mať prístup k svojim údajom. Používatelia majú právo zistiť, či údaje spracováva vlastník, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú.
 • Vykonať overenie a žiadať opravu. Používatelia majú právo overiť presnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedziť spracúvanie svojich údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo obmedziť spracúvanie svojich údajov. V takom prípade vlastník nebude spracúvať ich údaje na iné účely než na ich ukladanie.
 • Nechať svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť. Používatelia majú za určitých okolností právo dosiahnuť u vlastníka vymazanie svojich údajov.
 • Získať svoje údaje a nechať ich preniesť k inému prevádzkovateľovi. Používatelia majú právo získať svoje údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť k inému prevádzkovateľovi. Toto ustanovenie sa uplatňuje za predpokladu, že údaje sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a spracúvanie je založené na súhlase používateľa, na zmluve, ktorej je používateľ súčasťou, alebo na jej predzmluvných záväzkoch.
 • Podať sťažnosť. Používatelia majú právo obrátiť sa na svoj príslušný orgán na ochranu údajov.

Podrobnosti o práve namietať voči spracúvaniu

Ak sa osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone úradnej moci zverenej vlastníkovi, alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje vlastník, používatelia môžu namietať voči takémuto spracúvaniu tým, že na odôvodnenie námietky uvedú dôvod súvisiaci s ich konkrétnou situáciou.

Používatelia však musia vedieť, že ak sa ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu voči takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať bez toho, aby poskytli akékoľvek odôvodnenie. Informácie o tom, či vlastník spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu, nájdu používatelia v príslušných častiach tohto dokumentu.

Ako uplatňovať tieto práva

Všetky žiadosti o uplatnenie práv používateľa môžu byť adresované vlastníkovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti sa môžu vykonávať bezplatne a vlastník ich bude riešiť čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

Zásady používania súborov cookie

Táto webová lokalita používa nástroje na sledovanie. Ak sa chce používateľ dozvedieť viac, môže si prečítať Zásady používania súborov cookie.

Ďalšie informácie o získavaní a spracúvaní údajov

Právne prostriedky nápravy

Osobné údaje používateľa môže vlastník použiť na právne účely na súde alebo vo fázach, ktoré vedú k súdnemu konaniu vyplývajúcemu z nesprávneho používania tejto webovej lokality alebo súvisiacich služieb.

Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od vlastníka sa môže vyžadovať, aby na požiadanie verejných orgánov zverejnil osobné údaje.

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto webová lokalita používateľovi na požiadanie poskytnúť dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracúvania osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto webová lokalita a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto webovou lokalitou (systémové denníky), alebo na tento účel používať iné osobné údaje (napr. adresu IP).

Informácie, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách

Vlastníka možno kedykoľvek požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa získavania alebo spracúvania osobných údajov. Pozrite si kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako sa spracúvajú žiadosti „Nesledovať“

Táto webová lokalita nepodporuje žiadosti „Nesledovať“.

Ak chcete zistiť, či niektoré zo služieb tretích strán, ktoré využíva, uznávajú žiadosti „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov tak, že to oznámi svojim používateľom na tejto stránke a prípadne aj na tejto webovej lokalite a/alebo – pokiaľ to bude technicky a právne možné – odošle používateľom oznámenie prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií, ktoré má vlastník k dispozícii. Dôrazne sa odporúča často túto stránku kontrolovať a pozrieť si dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti.

Ak zmeny ovplyvnia činnosti spracúvania vykonávané na základe súhlasu používateľa, vlastník v prípade potreby získa od používateľa nový súhlas.

Vymedzenia pojmov a právne informácie

Osobné údaje (alebo údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní

Informácie získavané automaticky prostredníctvom tejto webovej lokality (alebo služieb tretích strán používaných na tejto webovej lokalite), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto webovú lokalitu, adresy URI (jednotný identifikátor prostriedku), čas žiadosti, spôsob použitý na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru prijatého v rámci odpovede, číselný kód vyjadrujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, funkcie prehliadača a operačný systém používaný používateľom, rôzne časové údaje v rámci návštevy (napr. čas strávený na každej stránke v rámci aplikácie) a údaje o prechádzaní aplikáciou s osobitným ohľadom na postupnosť navštívených stránok a ďalšie parametre operačného systému zariadenia a/alebo prostredia IT používateľa.

Používateľ

Osoba používajúca túto webovú lokalitu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s dotknutou osobou.

Dotknutá osoba

Fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje.

Sprostredkovateľ údajov (alebo dozorný úradník pre ochranu údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako sa uvádza v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ údajov (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý, sám alebo spoločne s inými, určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto webovej lokality. Pokiaľ nie je uvedené inak, prevádzkovateľom údajov je vlastník tejto webovej lokality.

Táto webová lokalita (alebo táto aplikácia)

Prostriedky, pomocou ktorých sa získavajú a spracúvajú osobné údaje používateľa.

Služba

Služba poskytovaná touto webovou lokalitou, ako je opísaná v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto lokalite/v tejto aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Súbory cookie

Malé súbory údajov uložené v zariadení používateľa.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vypracované na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto webovej lokality, pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak.

Najnovšia aktualizácia: 21. augusta 2020