PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vitajte na našej lokalite. Túto lokalitu vám poskytujeme za nasledovných podmienok používania (ďalej len „Podmienky“). Návštevou tejto lokality potvrdzujete, že s týmito Podmienkami súhlasíte. Pozorne si ich prečítajte. Tieto Podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho písomného upozornenia, výlučne na základe nášho uváženia, a tieto zmeny sa budú vzťahovať na všetky nákupy realizované po zverejnení týchto zmien na tejto lokalite.

Poznámka: postupy ochran osobných údajov popísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa týkajú iba tejto webovej lokality. Ak sa pripájate na iné webové lokality, prezrite si pravidlá ochrany osobných údajov zverejnené na príslušných lokalitách.

AUTORSKÉ PRÁVA

Celý obsah tejto lokality, ako napríklad text, grafika, logá, ikony tlačidiel a obrázky sú naším vlastníctvom alebo vlastníctvom našich dodávateľov a sú chránené zákonmi o autorských právach platnými v Spojených štátoch a medzinárodnými zákonmi o autorských právach. Softvér používaný na tejto lokalite je naším vlastníctvom alebo vlastníctvom našich dodávateľov služieb alebo ich dodávateľov a je chránený zákonmi o autorských právach platnými v Spojených štátoch a medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

OBCHODNÉ ZNÁMKY

Všetky obchodné známky, logá, ochranné známky služieb (spoločne označované ako „Známky“) používané touto webovou lokalitou sú neregistrované alebo registrované obchodné známky spoločnosti HexArmor a iných spoločností. Tieto Známky sa nesmú používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HexArmor. Akékoľvek iné duševné vlastníctvo na webovej lokalite, vrátane toho, ktoré sa (okrem iného) vzťahuje na vydané alebo iniciované patenty, sú výlučným vlastníctvom spoločnosti HexArmor a/alebo poskytovateľov jej licencií.

LICENCIA A PRÍSTUP K LOKALITE

Udeľujeme vám obmedzenú licenciu na prístup a osobné používanie tejto lokality, nie však jej sťahovanie (okrem ukladania lokality do vyrovnávacej pamäte) alebo úpravu, ani sťahovanie alebo úpravu jej častí, okrem prípadu, kedy bol náš súhlas vyjadrený písomne. Táto licencia nezahŕňa žiadny ďalší predaj ani komerčné využitie tejto lokality alebo jej obsahu, žiadne zhromažďovanie a využívanie produktových zoznamov, popisov alebo cien, žiadne druhotné použitie tejto lokality alebo jej obsahu, žiadne sťahovanie alebo kopírovanie informácií o účtoch v prospech iného obchodníka, ani používanie nástrojov na dolovanie údajov a robotov alebo podobných nástrojov na získavanie a extrakciu údajov. Táto lokalita a ani žiadna časť tejto lokality sa nesmie reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať, ani inak využívať na žiadne komerčné účely bez nášho výslovného písomného súhlasu. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete používať rámy alebo techniky „framingu“ na vkladanie akýchkoľvek obchodných známok, log alebo iných chránených informácií (vrátane obrázkov, textu, rozvrhnutia stránok, formulárov). Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete používať žiadne meta značky ani iný „skrytý text“ využívajúci náš názov alebo obchodné známky. Akékoľvek neoprávnené použitie má za následok zánik nami udeleného povolenia alebo licencie.

Umiestnenie

Táto webová lokalita pochádza zo Spojených štátov amerických. Netvrdíme, že informácie na našej lokalite sú vhodné alebo použiteľné na akomkoľvek inom mieste mimo Spojených štátov.

KOMENTÁRE, KOMUNIKÁCIA A INÝ OBSAH

Návštevníci môžu odosielať recenzie, návrhy, nápady, komentáre, otázky alebo iné informácie, pokiaľ ich obsah nie je nezákonný, obscénny, výhražný, hanlivý, narúšajúci súkromie, porušujúci práva duševného vlastníctva alebo inak nežiaduci alebo poškodzujúci tretie strany a nepozostáva zo softvérových vírusov, politických kampaní, obchodných návrhov, reťazových listov, hromadných e-mailov alebo akejkoľvek formy spamu, ani ich neobsahuje. Nesmiete používať falošné e-mailové adresy, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, ani inak ohľadom pôvodu tohto obsahu zavádzať. Vyhradzujeme si právo (nie však povinnosť) takýto obsah odstrániť alebo upraviť.

Ak zverejníte obsah alebo odošlete materiál, a pokiaľ neuvedieme inak, udeľujete nám nevýhradné, bezodplatné, trvalé, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, tvoriť odvodené diela, distribuovať a zobrazovať takýto obsah kdekoľvek na svete v akýchkoľvek médiách. Udeľujete nám a našim držiteľom sublicencií právo používať meno, ktoré uvediete v súvislosti s takým obsahom, podľa vlastného uváženia. Vyhlasujete a garantujete, že vlastníte alebo z iného titulu nakladáte so všetkými právami k obsahu, ktorý zverejňujete, že tento obsah je presný, že používanie obsahu, ktorý dodávate, neporušuje tieto podmienky a nepoškodí žiadnu osobu alebo subjekt a že odškodníte nás a spoločnosť Amazon za všetky nároky vyplývajúce z obsahu, ktorý dodávate. Máme právo, nie však povinnosť, monitorovať a upravovať alebo odstraňovať akúkoľvek aktivitu alebo obsah. Neprijímame žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadne záväzky za akýkoľvek obsah, ktorý zverejníte vy alebo akákoľvek tretia strana.

POPISY PRODUKTOV

Snažíme sa byť čo najpresnejší. Avšak negarantujeme, že popisy produktov alebo iný obsah tejto lokality je presný, úplný, spoľahlivý, aktuálny alebo bez chýb. Ak nejaký produkt nezodpovedá popisu, vaším jediným opravným prostriedkom je vrátiť ho v nepoužívanom stave.

Vlastnosti produktu

Produkty HexArmor® sú odolnejšie voči prerezaniu a prepichnutiu, NIE NEPREREZATEĽNÉ A NEPREPICHNUTEĽNÉ. Nepoužívajte s pohyblivými alebo zúbkovanými čepeľami alebo náradím. Používateľ je výlučne zodpovedný za posúdenie vhodnosti produktu v zmysle špecifikácie pre každú jednotlivú aplikáciu alebo použitie.

Ochranné zóny

Zobrazenie ochranných zón sa má použiť ako všeobecná pomôcka znázorňujúca oblasti, kde sú materiály značky SuperFabric® integrované do produktov spoločnosti HexArmor®. Skutočné ochranné zóny môžu byť odlišné.

Objednávky produktov

Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia zrušiť alebo odmietnuť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek dôvodu v akomkoľvek štádiu online objednávania, a to aj po tom, ako bola odoslaná, a bez ohľadu na to, či bola potvrdená. Ak by sa celá objednávka alebo akákoľvek časť vašej objednávky zrušila, alebo ak by sa na potvrdenie vašej objednávky požadovali dodatočné informácie, pokúsime sa vás kontaktovať.

ODMIETNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

TÁTO LOKALITA A VŠETKY INFORMÁCIE, MATERIÁLY, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY SA POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“, AK NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, POKIAĽ IDE O FUNKČNOSŤ TEJTO LOKALITY ALEBO INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY ZAHRNUTÉ ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY, POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TÚTO LOKALITU POUŽÍVATE VÝLUČNE NA VLASTNÉ RIZIKO.

V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NEZARUČUJEME, ŽE TÁTO LOKALITA, INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY ZAHRNUTÉ ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY, ICH SERVERY, ALEBO E-MAILY ZASLANÉ OD NÁS NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ALEBO INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY. NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TEJTO LOKALITY ALEBO Z AKEJKOĽVEK INFORMÁCIE, OBSAHU, MATERIÁLOV, PRODUKTOV (VRÁTANE SOFTVÉRU) ALEBO SLUŽIEB ZAHRNUTÝCH ALEBO DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY, OKREM INÉHO VRÁTANE PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, VEDĽAJŠÍCH, REPRESÍVNYCH A NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, AK NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK.

HEXARMOR ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA KONANIE AKÝCHKOĽVEK POUŽÍVATEĽOV ALEBO INÝCH TRETÍCH STRÁN V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ LOKALITY. PREBERÁTE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ LOKALITY A AKÝCHKOĽVEK PREPOJENÝCH LOKALÍT. VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTRIEDKOM PROTI SPOLOČNOSTI HEXARMOR V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S TOUTO LOKALITOU ALEBO AKÝMKOĽVEK OBSAHOM JE UKONČENIE POUŽÍVANIA TEJTO LOKALITY ALEBO AKÉHOKOĽVEK TAKÉHOTO OBSAHU. TOTO OBMEDZENIE JE SÚČASŤOU OBCHODNEJ DOHODY MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI.

AKÉKOĽVEK VAMI ZAKÚPENÉ PRODUKTY SÚ ZAKÚPENÉ „TAK, AKO SÚ“ A „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“. SPOLOČNOSŤ HEXARMOR ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S PRODUKTMI, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK ZÁLEŽITOSŤAMI, OKREM INÉHO VRÁTANE POPISU, KVALITY, DIZAJNU, VÝKONU, ŠPECIFIKÁCIE, STAVU, OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A VŠETKÝCH OSTATNÝCH POVINNOSTÍ A ZÁVÄZKOV SPOLOČNOSTI HEXARMOR. POTVRDZUJETE, ŽE SA NESPOLIEHATE NA NAŠE ZRUČNOSTI ALEBO POSÚDENIE VÝBERU ALEBO ZAOBSTARANIA TOVARU VHODNÉHO PRE AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ HEXARMOR V SÚVISLOSTI S PREDAJOM TOHTO PRODUKTU NEPREBERÁ ŽOADNE INÉ ZÁVÄZKY, ANI K ICH PREVZATIU NEPOVERUJE ŽIADNU INÚ OSOBU.

URČITÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIA IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NIEKTORÝCH ŠKÔD. AK SA NA VÁS TIETO ZÁKONY VZŤAHUJÚ, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY ODMIETNUTIA, VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA, SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A VY BY STE MOHLI MAŤ ĎALŠIE PRÁVA.

Odškodnenie

Zaväzujete sa odškodniť, obhajovať a kryť spoločnosť HexArmor, jej zástupcov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, licenčných partnerov a dodávateľov v prípade všetkých nárokov, strát, výdavkov, škôd a nákladov, okrem iného vrátane primeraných nákladov na právnych zástupcov, ktoré vyplývajú z vášho používania tejto webovej lokality alebo s ním akýmkoľvek spôsobom súvisia, prípadne akýmkoľvek spôsobom súvisia s vaším nákupom alebo používaním výrobkov.

PRAVIDLÁ LOKALITY, ÚPRAVA A ODDELITEĽNOSŤ

Oboznámte sa s našimi ďalšími pravidlami, ako sú napríklad naše pravidlá ochrany osobných údajov, zverejnenými na tejto lokalite. Týmito pravidlami sa riadi aj vaša návšteva našej lokality. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať zmeny našej lokality, pravidiel a týchto Podmienok. Ak niektorá z týchto podmienok bude považovaná za neplatnú, neúčinnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľnú, táto podmienka sa bude považovať za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných podmienok.

Tieto podmienky sa na vás vzťahujú na základe vášho prístupu na túto webovú lokalitu. Spoločnosť HEXARMOR si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť alebo obmedziť vaše používanie tejto webovej lokality, a to bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu a bez zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane. Okrem toho môžeme z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek ukončiť platnosť týchto obchodných podmienok alebo ich časti, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

NAŠA ADRESA:

Performance Fabrics Incorporated DBA HexArmor
640 Leffingwell Ave NE
Grand Rapids, MI 49505