Niniejsza Strona internetowa zbiera niektóre Dane osobowe od swoich Użytkowników.

Dokument ten można wydrukować w celach informacyjnych za pomocą polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i Administrator danych

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor
640 Leffingwell AVE NE
Grand Rapids Michigan 49505
Adres e-mail osoby kontaktowej Właściciela: privacy@hexarmor.com

Rodzaje gromadzonych Danych

Wśród rodzajów Danych osobowych zbieranych przez niniejszą Stronę internetową, samodzielnie lub za pośrednictwem firm zewnętrznych, znajdują się: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania; unikatowe identyfikatory urządzeń do celów reklamowych (np. identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA); adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu; nazwa firmy; zawód; kraj; kod pocztowy; adres.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju zbieranych Danych osobowych znajdują się w określonych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych komunikatach z objaśnieniami, które są wyświetlane przed rozpoczęciem gromadzenia Danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych dotyczących użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Strony internetowej.

O ile nie określono inaczej, zapewnienie Danych wymaganych przez niniejszą Stronę internetową jest obowiązkowe, a niedostarczenie tych Danych może uniemożliwić świadczenie usług przez Stronę. W przypadkach, w których na niniejszej Stronie internetowej wyraźnie stwierdzono, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych, ponieważ nie wywrze to wpływu na dostępność lub funkcjonowanie Usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane osobowe są obowiązkowe, powinni skontaktować się z Właścicielem.

Oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce dotyczącej plików cookie (w zależności od dostępności) wszelkie użycie Plików cookie — lub innych narzędzi śledzenia — przez niniejszą Stronę internetową lub przez właścicieli usług firm zewnętrznych wykorzystywanych przez tę Stronę internetową służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane osobowe firm zewnętrznych uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej i potwierdzają, że mają zgodę firmy zewnętrznej na przekazanie Właścicielowi tych Danych.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie Danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami i trybami obowiązującymi w organizacji, które są ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla poszczególnych osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w obsługę niniejszej Strony internetowej (administracja, sprzedaż, marketing, zapewnianie zgodności z przepisami, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, operatorzy poczty, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne), którzy w razie potrzeby są określani przez właściciela jako Podmioty przetwarzające dane. Właściciel może zażądać przedstawienia zaktualizowanej listy tych stron w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników, jeśli ma miejsce jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: Zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może przetwarzać Dane osobowe do czasu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika na takie przetwarzanie („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innych podstawach prawnych. Nie ma to jednak zastosowania w każdym przypadku, w którym przetwarzanie Danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
 • dostarczanie Danych jest niezbędne do realizacji umowy z Użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań przed jej zawarciem;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na Właścicielu;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub firmę zewnętrzną.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, w szczególności określić, czy dostarczanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym albo wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, przesyłanie danych może wiązać się z przekazaniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przesłanych Danych, Użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegóły dotyczące przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownicy są również uprawnieni do zapoznania się z podstawą prawną dotyczącą przekazywania Danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Właściciela w celu ochrony ich Danych.

Jeśli takie przekazanie ma miejsce, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszego dokumentu lub składając zapytanie Właścicielowi poprzez skorzystanie informacji podanych w sekcji „Kontakt”.

Czas przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane osobowe gromadzone w celach związanych z wykonywaniem postanowień umowy między Właścicielem a Użytkownikiem są przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć określone informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub uzyskać je poprzez kontakt z Właścicielem.

Właściciel może mieć prawo do przechowywania Danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych osobowych przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie określonych organów.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe są usuwane. W związku z tym prawa do dostępu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wypełnienia jego zobowiązań prawnych, odpowiedzi na żądania egzekwowania prawa, ochrony jego praw i interesów (lub Użytkowników albo firm zewnętrznych), wykrycia wszelkich złośliwych lub nieuczciwych działań, a także do innych celów: Reklama, analityka, zarządzanie znacznikami, remarketing i targetowanie behawioralne, monitorowanie infrastruktury, zarządzanie stronami docelowymi i stronami zaproszeń, interakcja z platformami czatu na żywo, kontakt z Użytkownikiem i zarządzanie bazą danych Użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat Danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu można znaleźć w sekcji „Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych”.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Reklama

Ten typ usługi pozwala na wykorzystanie Danych użytkownika do komunikacji reklamowej w postaci banerów i innych reklam na tej Stronie internetowej w oparciu o zainteresowania Użytkownika.

Nie oznacza to, że wszystkie Dane osobowe są wykorzystywane do tego celu. Poniżej przedstawiono informacje i warunki użytkowania.

Niektóre z wymienionych poniżej usług mogą używać Plików cookie do identyfikacji Użytkowników lub korzystać z techniki retargetowania behawioralnego, tj. wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań Użytkownika, w tym zainteresowań i zachowań wykrytych poza niniejszą Stroną internetową. Więcej informacji można znaleźć w politykach prywatności dotyczących poszczególnych usług.

Oprócz rezygnacji z jednej poniższych usług Użytkownik może cofnąć zgodę na korzystanie z Plików cookie przez firmę zewnętrzną, odwiedzając stronę służącą do rezygnacji Network Advertising Initiative.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising to usługa reklamowa świadczona przez firmę Microsoft Corporation.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network to usługa reklamowa oferowana przez firmę Facebook, Inc. W celu zrozumienia sposobu korzystania z Danych przez firmę Facebook należy zapoznać się polityką ochrony danych firmy Facebook.

Niniejsza Strona internetowa może używać identyfikatorów dla urządzeń mobilnych (w tym odpowiednio Android Advertising ID lub Advertising Identifier dla iOS) oraz technologii podobnych do Plików cookie w celu uruchomienia usługi Facebook Audience Network. Jednym ze sposobów wyświetlania reklam przez Audience Network jest korzystanie z preferencji Użytkownika dotyczących reklam. Użytkownik może dostosować tę opcję w ustawieniach reklam w serwisie społecznościowym Facebook.

Użytkownicy mogą zrezygnować z targetowania w usłudze Audience Network za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzeń dla telefonów komórkowych, lub poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami w innych sekcjach dotyczących usługi Audience Network w niniejszej polityce prywatności (w zależności od dostępności).

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; unikatowe identyfikatory urządzeń dla reklam (np. identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA); Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci Web oraz mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania Użytkownika.

Rozszerzenie Display Advertising dla Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics na niniejszej Stronie internetowej może używać reklam Google opartych na zainteresowaniach, danych odbiorców firm zewnętrznych oraz informacji z Pliku cookie DoubleClick w celu rozszerzenia analizy danych demograficznych, zainteresowań i interakcji w zakresie reklam.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Śledzenie konwersji Google Ads (Google Inc.)

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa analityczna oferowana przez firmę Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google Ads z działaniami wykonywanymi na tej Stronie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa służąca do analizy internetowej oferowana przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania sposobów korzystania z niniejszej Strony internetowej w celu przygotowywania raportów na temat jej działalności i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego tworzenia i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Śledzenie konwersji LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Śledzenie konwersji LinkedIn to usługa analityczna oferowana przez LinkedIn Corporation, która łączy dane z sieci reklamowej LinkedIn z działaniami prowadzonymi na tej Stronie internetowej.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Raporty Google Analytics Demographics and Interests (Google LLC)

Raporty Google Analytics Demographics and Interests to funkcja Google Advertising Reporting, która udostępnia Dane dotyczące demografii i zainteresowań w Google Analytics dla tej Strony internetowej (dane demograficzne oznaczają Dane dotyczące wieku i płci).

Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z Plików cookie przez Google, odwiedzając stronę ustawień reklam Google.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; unikatowe identyfikatory urządzeń dla reklam (np. identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA).

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy (niniejsza Strona internetowa)

Wypełniając formularz kontaktowy Danymi, Użytkownik upoważnia niniejszą Stronę internetową do korzystania z tych Danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty cenowe lub inne żądania wskazane w nagłówku formularza.

Przetwarzane Dane osobowe: nazwa firmy; kraj; adres e-mail; imię; nazwisko; numer telefonu; zawód; kod pocztowy.

Lista mailingowa lub newsletter (niniejsza Strona internetowa)

Po zapisaniu się do listy mailingowej lub newslettera adres e-mail Użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów osób, które mogą otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o charakterze handlowym lub promocyjnym dotyczące niniejszej Strony internetowej. Adres e-mail Użytkownika może również zostać dodany do tej listy w wyniku rejestracji na niniejszej Stronie internetowej lub po dokonaniu zakupu.

Przetwarzane Dane osobowe: adres; nazwa firmy; adres e-mail; imię; nazwisko.

Monitorowanie infrastruktury

Ten typ usługi umożliwia niniejszej Stronie internetowej monitorowanie użytkowania i zachowania jej elementów w celu poprawienia ich działania, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Wybór Danych osobowych do przetwarzania zależy od cech i sposobu wdrożenia tych usług, których zadaniem jest filtrowanie działań niniejszej Strony internetowej.

Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom to usługa monitorowania świadczona przez firmę Pingdom AB.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Szwecja — polityka prywatności.

Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten typ usługi pozwala Użytkownikom na interakcję z platformami czatu na żywo należącymi do firm zewnętrznych. Rozmowę na czacie można rozpocząć bezpośrednio z poziomu niniejszej Strony internetowej w celu kontaktu z działem pomocy technicznej.

Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, może ona gromadzić Dane dotyczące przeglądania i użytkowania na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają aktywnie z tej usługi. Ponadto rozmowy na czacie na żywo mogą być rejestrowane.

Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

Zendesk Chat jest usługą służącą do interakcji z platformą czatu na żywo Zendesk, która należy do firmy Zendesk, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Zarządzanie stroną docelową i stroną zaproszeń

Ten typ usługi pomaga w tworzeniu i zarządzaniu stroną docelową i stroną zaproszeń, tj. stronami prezentacji produktu lub usługi, na których można podać informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail.

Zarządzanie tymi stronami oznacza, że usługi te będą obsługiwać Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron, w tym Dane dotyczące użytkowania.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Unbounce to usługa zarządzania stroną docelową świadczona przez firmę Unbounce Marketing Solutions Inc., która umożliwia niniejszej Stronie internetowej zbieranie adresów e-mail użytkowników zainteresowanych usługą.

Usługa Unbounce umożliwia Właścicielowi śledzenie i analizowanie reakcji Użytkownika dotyczącej ruchu w sieci Web lub zachowania w odniesieniu do zmian struktury, tekstu lub innych elementów utworzonych stron docelowych.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; adres e-mail; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Kanada — polityka prywatności.

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten typ usługi umożliwia niniejszej Stronie internetowej i jej partnerom informowanie, optymalizację i obsługę reklam w oparciu o sposób korzystania z niniejszej Strony internetowej przez użytkownika w przeszłości.

To działanie jest możliwe dzięki śledzeniu Danych dotyczących użytkowania oraz wykorzystaniu Trackerów do zbierania informacji, które są następnie przekazywane partnerom, zarządzającym działaniami w zakresie remarketingu i targetowania behawioralnego.

Niektóre usługi oferują opcję remarketingu opartą na listach adresów e-mail.

Oprócz możliwości rezygnacji zapewnianej przez poniższe usługi Użytkownik może również zrezygnować, odwiedzając stronę służącą do rezygnacji Network Advertising Initiative.

Użytkownicy mogą również zrezygnować z niektórych funkcji reklam za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam urządzenia dla telefonów komórkowych lub ogólne ustawienia reklam.

Remarketing w Google Analytics (Google LLC)

Remarketing w Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez Google LLC, która łączy aktywność w zakresie śledzenia prowadzonego przez usługę Google Analytics i jej Pliki cookie z siecią reklamową Google Ads i Plikiem cookie usługi Doubleclick.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

LinkedIn Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Retargeting to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez LinkedIn Corporation, która łączy aktywność niniejszej Strony internetowej z siecią reklamową LinkedIn.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatnościRezygnacja. Uczestnik programu Privacy Shield.

Zarządzanie znacznikami

Ten typ usługi pomaga Właścicielowi zarządzać niezbędnymi znacznikami lub skryptami na niniejszej Stronie internetowej w sposób scentralizowany.

Powoduje to przepływ Danych Użytkowników przez te usługi, co potencjalnie może prowadzić do przechowywania tych Danych.

Segment (segment Inc.)

Segment to usługa zarządzania znacznikami świadczona przez firmę Segment.io, Inc.

Przetwarzane Dane osobowe: Pliki cookie; Dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Zarządzanie bazą danych Użytkowników

Ten typ usługi umożliwia Właścicielowi tworzenie profili Użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji udostępnianych przez Użytkownika na niniejszej Stronie internetowej, a także śledzenie aktywności Użytkownika za pomocą funkcji analitycznych. Niniejsze Dane osobowe mogą również zostać dopasowane za pomocą publicznie dostępnych informacji o Użytkowniku (takich jak profile w sieciach społecznościowych) i użyte do tworzenia profili prywatnych, które Właściciel może wyświetlać i wykorzystywać do ulepszania niniejszej Strony internetowej.

Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie do Użytkownika wiadomości o określonym czasie, takich jak wiadomości e-mail, na podstawie określonych działań wykonywanych na niniejszej Stronie internetowej.

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

Salesforce Sales Cloud to usługa zarządzania bazami danych Użytkowników świadczona przez firmę salesforce.com, inc.

Przetwarzane Dane osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Pardot (Salesforce.com, inc.)

Pardot to usługa służąca do zarządzania bazą danych Użytkowników, która jest świadczona przez firmę Salesforce.com, inc.

Przetwarzane Dane osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności. Uczestnik programu Privacy Shield.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają następujące prawa:

 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych.
 • Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze informacje znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskanie dostępu do Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące pewnych aspektów przetwarzania i pozyskać kopię Danych będących w trakcie przetwarzania.
 • Weryfikacja i ubieganie się o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich Danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ograniczenie przetwarzania Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usuwanie Danych osobowych lub kasowanie ich w inny sposób. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do poproszenia Właściciela o usunięcie swoich Danych.
 • Odbieranie danych i przenoszenie ich do innego administratora. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazywania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejszy zapis ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że przetwarzanie jest oparte na zgodzie Użytkownika, na umowie, której Użytkownik jest częścią, lub na zobowiązaniach określonych przed zawarciem umowy.
 • Złożenie skargi. Użytkownicy mają prawo wnieść roszczenie do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

Gdy Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej Właścicielowi lub w celu realizacji uzasadnionych interesów Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, przedstawiając podstawy prawne związane z ich szczególną sytuacją w celu uzasadnienia sprzeciwu.

Użytkownicy muszą zostać poinformowani, że jeśli ich Dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie żądania dotyczące egzekwowania praw Użytkownika można kierować do Właściciela za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela możliwie jak najszybciej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Zasady dotyczące Plików cookie

Niniejsza Strona internetowa używa Trackerów. Aby dowiedzieć się więcej, Użytkownik może zapoznać się z zasadami dotyczącymi Plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania Danych

Działania prawne

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w Sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z niniejszej Strony internetowej lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że jest świadomy tego, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje na temat Danych osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności ta Strona internetowa może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych Usług lub zbierania i przetwarzania Danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Na potrzeby obsługi i konserwacji niniejsza Strona internetowa oraz wszelkie usługi firm zewnętrznych mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z niniejszą Stroną internetową (dzienniki systemowe), które wykorzystują w tym celu inne Dane osobowe (takie jak Adres IP).

Informacje niezawarte w niniejszej polityce

Więcej informacji na temat gromadzenia lub przetwarzania Danych osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

W jaki sposób są obsługiwane żądania „Nie śledź”

Ta Strona internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm zewnętrznych obsługuje żądania „Nie śledź”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach niniejszej Strony internetowej i/lub, w miarę możliwości technicznych i prawnych, wysyłając Użytkownikom powiadomienie z wykorzystaniem informacji kontaktowych dostępnych dla Właściciela. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeśli zmiany mają wpływ na działania w zakresie przetwarzania wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, w razie potrzeby Właściciel uzyskuje nową zgodę od Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub Dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami — w tym osobisty numer identyfikacyjny — umożliwiają identyfikację lub zapewniają możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

Dane dotyczące użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej (lub usług firm zewnętrznych wykorzystywanych na niniejszej Stronie internetowej), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Strony internetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda używana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku odebranego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itd.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i system operacyjny używany przez Użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu każdej wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki poruszania się po Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzonych stron oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z niniejszej Strony internetowej, której Dane, o ile nie określono inaczej, pokrywają się z informacjami o Podmiocie danych.

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane osobowe.

Podmiot przetwarzający dane (lub Podmiot nadzorujący dane)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający Dane osobowe w imieniu Administratora, jak opisano w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z niniejszej Strony internetowej. O ile nie określono inaczej, Administratorem danych jest Właściciel niniejszej Strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa (lub niniejsza Aplikacja)

Środki, za pomocą których gromadzone i przetwarzane są Dane osobowe Użytkownika.

Usługa

Usługa świadczona przez niniejszą Stronę internetową, jak opisano w powiązanych warunkach (jeśli są dostępne) oraz na tej Stronie/w Aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Małe zestawy danych przechowywanych w urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie przepisów różnych aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej Strony internetowej, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie.

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2020