WARUNKI KORZYSTANIA

Witamy w naszej witrynie. Niniejsza witryna jest przez nas udostępniana zgodnie z poniższymi warunkami korzystania („Warunki”). Odwiedzając tę witrynę, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi. Niniejsze Warunki mogą w dowolnym momencie ulec zmianie bez uprzedniego pisemnego powiadomienia, według naszego uznania, a zmiany te będą miały zastosowanie do wszelkich zakupów dokonanych po opublikowaniu takich zmian w witrynie.

Uwaga: zasady zachowania poufności informacji określone w niniejszej polityce prywatności dotyczą wyłącznie tej witryny internetowej. Po użyciu łącza prowadzącego do innej witryny użytkownik powinien zapoznać się z opublikowanymi w tejże witrynie zasadami zachowania poufności informacji.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści zawarte w niniejszej witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków i obrazy, są naszą własnością lub własnością naszych dostawców treści i są chronione prawami autorskimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Całe oprogramowanie używane w tej witrynie stanowi naszą własność lub własność dostawcy usług albo jego dostawców i jest chronione prawami autorskimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe (nazywane łącznie „Znakami”) używane w witrynie internetowej są niezastrzeżonymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HexArmor i innych podmiotów. Znaki te nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HexArmor. Wszelkie inne prawa własności intelektualnej w witrynie, w tym między innymi wydane lub oczekujące na zatwierdzenie patenty, stanowią wyłączną własność firmy HexArmor i/lub jej licencjodawców.

LICENCJA I DOSTĘP DO WITRYNY

Udzielamy użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp do niniejszej witryny i korzystanie z niej w celach prywatnych, lecz nie na jej pobieranie (poza buforowaniem stron) lub modyfikowanie jej w całości bądź części, z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielimy na to wyraźnej pisemnej zgody. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży albo komercyjnego wykorzystania niniejszej witryny lub jej zawartości, gromadzenia i wykorzystywania jakichkolwiek wykazów produktów, opisów lub cen, jakiegokolwiek pochodnego wykorzystania niniejszej witryny lub jej zawartości, jakiegokolwiek pobierania lub kopiowania informacji o koncie na rzecz innego handlowca lub jakiegokolwiek użycia narzędzi do eksploracji danych, robotów albo podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych. Niniejsza witryna lub jakakolwiek jej część nie może być replikowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie wolno poddawać witryny procesowi framingu ani wykorzystywać technik framingu do umieszczania jakichkolwiek znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formularza) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie wolno używać żadnych metaznaczników ani innego „ukrytego tekstu” wykorzystujących naszą nazwę lub znaki towarowe bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Każde nieautoryzowane użycie skutkuje cofnięciem naszego pozwolenia lub udzielonej licencji.

Lokalizacja

Niniejsza witryna internetowa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Nie udzielamy żadnych zapewnień, że informacje znajdujące się w naszej witrynie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnym miejscu poza Stanami Zjednoczonymi.

KOMENTARZE, KOMUNIKATY I INNE TREŚCI

Odwiedzający mogą przesyłać recenzje, sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile treści te nie są nielegalne, obsceniczne, stanowiące groźbę, zniesławiające, naruszające prywatność, naruszające prawa własności intelektualnej ani w inny sposób wyrządzające szkodę stronom trzecim lub niedopuszczalne, ani nie składają się z (i nie zawierają) kodów wirusów, treści służących prowadzeniu kampanii politycznych lub pozyskiwaniu klientów komercyjnych, łańcuszków, wiadomości masowych i żadnych form „spamu”. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd w odniesieniu do pochodzenia treści. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie obowiązek) do usuwania lub edytowania takich treści.

Jeśli użytkownik publikuje treści lub przekazuje materiały i o ile nie zostanie to określone inaczej, użytkownik udziela nam niewyłącznego, wolnego od opłat licencyjnych, wieczystego, nieodwołalnego i w pełni podlegającego sublicencji prawa do użytkowania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania i tłumaczenia takich materiałów, tworzenia z nich prac pochodnych, a także ich rozpowszechniania i prezentowania na całym świecie w dowolnych mediach. Użytkownik udziela nam i podlicencjobiorcom prawa do używania imienia i nazwiska (lub nazwy), którymi podpisuje się w związku z takimi treściami, jeśli zdecyduje się je podpisywać. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem publikowanych treści lub w inny sposób nabył do nich wszystkie prawa, że treści są dokładne, że korzystanie z treści, które dostarcza, nie narusza niniejszych Warunków i nie spowoduje obrażeń ciała żadnej osoby ani strat żadnego podmiotu oraz że użytkownik zwolni nas i firmę Amazon z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z treści, które dostarcza. Mamy prawo, ale nie obowiązek, monitorowania, edytowania lub usuwania jakichkolwiek działań bądź treści. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkownika lub strony trzecie.

OPISY PRODUKTÓW

Staramy się, aby opisy były możliwie najdokładniejsze. Nie gwarantujemy jednak, że opisy produktów lub inne treści niniejszej witryny są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt jest niezgodny z opisem, jedynym środkiem zaradczym jest jego zwrot w stanie nieużywanym.

Skuteczność produktu

Produkty HexArmor® są odporne na przecięcie lub przekłucie, ale NIE ELIMINUJĄ CAŁKOWICIE RYZYKA PRZECIĘCIA LUB PRZEKŁUCIA. Nie należy ich używać przy pracy z ruchomymi lub ząbkowanymi ostrzami albo narzędziami. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę przydatności produktu do konkretnego zastosowania, zgodnie z opisanym przeznaczeniem produktu.

Strefy ochrony

Wizualizacja stref ochrony ma służyć jako ogólna informacja o obszarach, w których w produktach HexArmor® znajdują się materiały sygnowane marką SuperFabric®. Rzeczywiste strefy ochrony mogą się różnić.

Zamawianie produktów

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do anulowania lub odrzucenia dowolnego zamówienia z dowolnego powodu na dowolnym etapie procesu składania zamówienia przez Internet, w tym po złożeniu zamówienia, niezależnie od tego, czy zostało potwierdzone. Postaramy się skontaktować z użytkownikiem w przypadku anulowania całości lub części zamówienia albo w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu przyjęcia zamówienia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NINIEJSZA WITRYNA ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB UDOSTĘPNIONE W INNY SPOSÓB ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SĄ, ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, CHYBA ŻE PISEMNIE OKREŚLONO INACZEJ. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW CZY USŁUG ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE ALBO UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI W INNY SPOSÓB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, CHYBA ŻE PISEMNIE OKREŚLONO INACZEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE GWARANTUJEMY, ŻE NINIEJSZA WITRYNA, INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY, PRODUKTY LUB USŁUGI ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONE UŻYTKOWNIKOWI ZA JEJ POŚREDNICTWEM, A TAKŻE SERWERY LUB WYSYŁANE PRZEZ NAS WIADOMOŚCI E-MAIL, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW (W TYM OPROGRAMOWANIA) ALBO USŁUG ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI ZA JEJ POŚREDNICTWEM, W TYM MIĘDZY INNYMI STRATY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, MORALNE I WYNIKOWE, CHYBA ŻE PISEMNIE OKREŚLONO INACZEJ.

FIRMA HEXARMOR ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁANIA, ZANIECHANIA I ZACHOWANIE JAKICHKOLWIEK UŻYTKOWNIKÓW LUB INNYCH OSÓB TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ WITRYNY. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ WSZELKICH WITRYN, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM WZGLĘDEM FIRMY HEXARMOR W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA UŻYTKOWNIKA Z NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK JEJ TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB DOWOLNEJ TAKIEJ TREŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE STANOWI CZĘŚĆ TRANSAKCJI MIĘDZY STRONAMI.

WSZYSTKIE PRODUKTY ZAKUPIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA SĄ NABYWANE W STANIE, W JAKIM SĄ, I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. FIRMA HEXARMOR ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKIEJKOLWIEK KWESTII, W TYM MIĘDZY INNYMI OPISU, JAKOŚCI, PROJEKTU, DZIAŁANIA, SPECYFIKACJI, STANU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKICH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY HEXARMOR. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NIE BĘDZIE POLEGAĆ NA NASZYCH UMIEJĘTNOŚCIACH LUB OSĄDZIE W KWESTII WYBORU LUB DOSTARCZANIA TOWARÓW ODPOWIEDNICH DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA HEXARMOR NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ INNEJ OSOBY DO PRZYJĘCIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTU.

NIEKTÓRE PRAWA STANOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY LUB STRATY. JEŚLI TE PRAWA DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ PRZYZNANE DODATKOWE PRAWA.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i bronić firmy HexArmor, jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, odszkodowaniami i kosztami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami adwokackimi, wynikającymi lub związanymi w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej albo w jakikolwiek sposób związanymi z zakupem lub użytkowaniem produktów przez użytkownika.

ZASADY DOTYCZĄCE WITRYNY, MODYFIKACJE I KLAUZULA SALWATORYJNA

Prosimy o zapoznanie się z pozostałymi zasadami, takimi jak nasza polityka prywatności, opublikowanymi w tej witrynie. Zasady te regulują także kwestię odwiedzania naszej witryny przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w witrynie, zasadach i niniejszych Warunkach w dowolnym momencie. Jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie uznany za nieważny, bezskuteczny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, stanie się nieistotny i nie wpłynie na ważność ani wykonalność pozostałych warunków.

Te warunki mają zastosowanie do użytkownika podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej. Firma HEXARMOR zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na korzystanie z witryny internetowej lub ograniczenia korzystania z niej według własnego uznania, bez powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności wobec użytkownika czy osób trzecich. Ponadto możemy rozwiązać umowę zawartą na mocy niniejszych warunków lub ich części bez powiadomienia w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

NASZ ADRES:

Performance Fabrics Incorporated DBA HexArmor

640 Leffingwell Ave NE

Grand Rapids, MI 49505