Ez a Weboldal néhány Személyes adatot gyűjt be a Felhasználóitól.

Ez a dokumentum referenciaként a böngésző beállításaiban található nyomtatási parancs használatával nyomtatható ki.

Tulajdonos és Adatkezelő

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor
640 Leffingwell AVE NE
Grand Rapids Michigan 49505
Tulajdonos kapcsolattartási e-mail címe:privacy@hexarmor.com

A gyűjtött adatok típusai

A Weboldal által gyűjtött Személyes adatok típusai között a következők találhatók: Cookie-fájlok; Használati adatok; egyedi eszközazonosítók reklámokhoz (például a Google Advertiser azonosítója vagy IDFA); e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; cégnév; foglalkozás; ország; irányítószám; cím.

Az összegyűjtött Személyes adatok minden típusára vonatkozó részletes adatokat a jelen adatvédelmi szabályzat erre a célra szolgáló részeiben, vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő konkrét magyarázó szövegekben kell megadni.

A Személyes adatokat a Felhasználó adja meg a választása szerint, a használatra vonatkozó adatok viszont automatikusan gyűjthetők a Weboldal használata során.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Weboldal által kért minden adat kötelező, és ezen adatok nem megadása megakadályozhatja a Weboldal számára a szolgáltatások nyújtását. Azokban az esetekben, amikor ez a Weboldal kifejezetten kimondja, hogy egyes adatok megadása nem kötelező, a Felhasználók dönthetnek úgy, hogy nem közlik ezeket az adatokat, ha ennek nincs hatása a szolgáltatás elérhetőségére és/vagy működésére.

Azok a Felhasználók, akik nem biztosak abban, hogy mely Személyes adatok kötelezőek, felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.

A cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – használatának az a célja, hogy ez a Weboldal vagy a Weboldal által használt külső szolgáltatók biztosíthassák a Felhasználó által igényelt szolgáltatást a jelen dokumentumban és a cookie-kra vonatkozó szabályzatban esetleg ismertetett egyéb célokon túl is.

A Felhasználók felelősek a Weboldalon keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott bármely harmadik fél Személyes adataiért, és tudomásul veszik, hogy az adatoknak a Tulajdonos részére történő átadásához meg kell szerezni a harmadik fél hozzájárulását.

Az adatok feldolgozásának módja és helye

Feldolgozási módszerek

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, azok nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy jogosulatlan megsemmisítésének elkerülése érdekében.

Az adatfeldolgozás számítógépek és/vagy informatikai eszközök használatával történik, a megadott célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezeti eljárásokat és módokat követve. Az adatok bizonyos esetekben a Tulajdonoson kívül a Weboldal üzemeltetésével (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszer-adminisztráció) foglalkozók vagy más külső fél (például műszaki szolgáltatók, postai szolgáltatók, tárhely-szolgáltatók, informatikai vállalatok, kommunikációs ügynökségek alkalmazottai), illetve a Tulajdonos részére adatfeldolgozást végző szakemberek számára is hozzáférhetők lehetnek. Az ilyen közreműködők naprakész listája bármikor igényelhető a Tulajdonostól.

Az adatfeldolgozás jogalapja

A Tulajdonos a Felhasználókkal kapcsolatos Személyes adatokat akkor kezelheti, ha a következők valamelyike fennáll:

 • A Felhasználók megadták a hozzájárulásukat az adott vagy több konkrét célra. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos mindaddig jogosult a Személyes adatok feldolgozására, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az ilyen feldolgozás ellen („opt-out”), anélkül, hogy ehhez hozzájárulásra vagy az alábbi jogalapok bármelyikére támaszkodna. Ez azonban nem alkalmazandó, ha a Személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi jog hatálya alá tartozik;
 • az Adatok szolgáltatása a Felhasználóval kötött megállapodás teljesítéséhez és/vagy annak bármely szerződéskötést megelőző kötelezettségéhez szükséges;
 • az adatkezelés a Tulajdonos jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy a Tulajdonosra ruházott hatósági hatáskör gyakorlása során végzett feladathoz kapcsolódik;
 • az adatkezelés a Tulajdonos vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Tulajdonos minden esetben örömmel segít tisztázni az adatkezelésre vonatkozó konkrét jogalapot, különösen azt, hogy a Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény-e, vagy pedig a szerződés megkötéséhez szükséges követelmény-e.

Hely

Az adatokat a Tulajdonos működési irodáiban és bármely más olyan helyen dolgozzák fel, ahol az adatfeldolgozásban részt vevő felek találhatók.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adatátvitel során a Felhasználó adatait a sajátjától eltérő országba is át lehet vinni. A Felhasználók, ha többet szeretnének megtudni az ilyen átadott adatok feldolgozásának helyéről, azt a Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részleteket tartalmazó részben ismerhetik meg.

A Felhasználók jogosultak megismerni az Európai Unión kívüli országokba vagy bármely a nemzetközi közjog, illetve két vagy több ország által, például az ENSZ által létrehozott szervezet adattovábbítási jogalapját, valamint a Tulajdonos által az adatok védelme érdekében hozott biztonsági intézkedéseket is.

Ha ilyen átadásra kerül sor, a Felhasználók többet is megtudhatnak a jelen dokumentum vonatkozó részeinek ellenőrzésével, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonostól a kapcsolattartási adatoknál megadott információk felhasználásával.

Megőrzési idő

A Személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, amíg azokat az adatgyűjtés célja megköveteli.

Ezért:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célokból gyűjtött Személyes adatokat a szerződés teljes körű teljesítéséig meg kell őrizni.
 • A Tulajdonos jogos érdekében gyűjtött Személyes adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg az ilyen célok eléréséhez szükséges. A Felhasználók konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos jogos érdekeire vonatkozóan a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban, vagy kapcsolatba léphetnek a Tulajdonossal.

A Tulajdonos számára a Személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzése engedélyezett, amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta az ilyen adatkezeléshez, feltéve, hogy az ilyen hozzájárulást nem vonták vissza. Továbbá a Tulajdonos kötelezhető arra, hogy a Személyes adatokat hosszabb ideig őrizze meg, ha ezt jogi kötelezettség teljesítése vagy hatósági utasítás megköveteli.

A megőrzési időszak lejárta után a Személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez való jog, a helyesbítéshez való jog és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető.

Az adatkezelés célja

A Felhasználóra vonatkozó adatok gyűjtése lehetővé teszi a Tulajdonos számára, hogy a szolgáltatását nyújthassa, eleget tegyen jogi kötelezettségeinek, jogérvényesítési kérelmekre válaszoljon, védje jogait és érdekeit (illetve a Felhasználók vagy harmadik felek jogait), észlelje a rosszindulatú vagy csalárd tevékenységeket, valamint a következőket: reklám, elemzés, címkekezelés, remarketing és viselkedés alapú célzás, Infrastruktúra monitorozása, fogadó és meghívó oldalak kezelése, interakció élő csevegési platformokkal, kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, valamint a felhasználói adatbázis kezelése.

Az egyes célokra felhasznált Személyes adatokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatást a Felhasználó alább, „A Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk” című részben tekintheti meg.

A Személyes adatok feldolgozására vonatkozó részletes információk

A Személyes adatokat a következő célokból és a következő szolgáltatások használatával gyűjtjük:

Reklám

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználói adatok hirdetési kommunikációs célokra történő felhasználását, amelyeket bannerek és egyéb hirdetések formájában jeleníthet meg ezen a Weboldalon, lehetőleg a Felhasználó érdeklődési körének megfelelően.

Ez nem jelenti azt, hogy minden Személyes adatot felhasználunk erre a célra. A használati információk és feltételek alább láthatók.

Az alább felsorolt szolgáltatások közül néhány cookie-kat használhat a Felhasználók azonosítására, vagy használhatja a viselkedés alapú célzás technikáját, azaz a Felhasználó érdeklődési köréhez és viselkedéséhez igazított hirdetéseket jeleníthet meg, beleértve a jelen Weboldalon kívül észlelteket is. További információkért tekintse meg az adott szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát.

Az alábbi szolgáltatások bármelyike által kínált „opt-out” mellett a Felhasználó letilthatja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokban a cookie-k használatát aNetwork Advertising Initiative opt-out oldal meglátogatásával.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

A Microsoft Advertising a Microsoft Corporation által nyújtott hirdetési szolgáltatás.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

A Facebook Audience Network a Facebook, Inc. által nyújtott hirdetési szolgáltatás.A Facebook adathasználatának megértéséhez lásd:Facebook – Adathasználati házirend.

Ez a Weboldal használhatja a mobileszközök azonosítóit (beleértve az Android hirdetési azonosítóját vagy az IOS hirdetési azonosítóját), valamint a Facebook közönséghálózati szolgáltatás futtatásához hasonló technológiákat. A közönséghálózat hirdetéseinek egyik módja a Felhasználó hirdetési beállításainak használata. A Felhasználó ezt aFacebook hirdetési beállításaiban szabályozhatja.

A Felhasználók bizonyos közönséghálózati célzás (ha van ilyen) letiltását a vonatkozó eszközbeállítások, például a mobiltelefonok készülékhirdetési beállításai, vagy az adatvédelmi szabályzat más közönséghálózattal kapcsolatos fejezeteinek utasításai alapján választhatják.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; egyedi eszközazonosítók reklámokhoz (például Google Advertiser azonosítója vagy az IDFA); Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

Elemzés

Az ebben a részben található szolgáltatások lehetővé teszik a Tulajdonos számára a webes forgalom nyomon követését és elemzését, valamint a Felhasználói viselkedés nyomon követését.

A Google Analytics (Google Inc.) Advertising bővítményének megjelenítése

A Google Analytics ezen a Weboldalon használhatja a Google érdeklődés alapú hirdetéseit, a külső felek közönségadatait és a DoubleClick Cookie információit, hogy az elemzés demográfiai adatait kibővíthesse az érdeklődésre és a hirdetésekre történő reagálásra vonatkozó adatokkal.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

Google Ads conversion tracking (Google Inc.)

A Google Ads conversion tracking a Google Inc. által nyújtott olyan elemzési szolgáltatás, amelyik összekapcsolja a Google Ads hirdetési hálózat adatait a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzat. Privacy Shield – résztvevők listája.

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) által nyújtott webelemzési szolgáltatás. A Google az összegyűjtött Adatokat arra használja fel, hogy nyomon kövesse és megvizsgálja a Weboldal használatát, jelentéseket készítsen tevékenységeiről és megossza azokat más Google szolgáltatásokkal.

A Google felhasználhatja az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózata hirdetéseinek kontextusba helyezése és személyre szabása céljából.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

LinkedIn conversion tracking (LinkedIn Corporation)

A LinkedIn conversion tracking a LinkedIn Corporation által nyújtott olyan elemző szolgáltatás, amelyik összekapcsolja a LinkedIn hirdetési hálózat adatait a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzat. Privacy Shield – résztvevők listája.

Google Analytics – Kimutatás a demográfiai jellemzőkről és az érdeklődési irányokról (Google LLC)

A Google Analytics Google LLC szolgáltatása a Google Advertising Reporting olyan funkciója, amelyik demográfiai és érdeklődési adatokat tesz elérhetővé a Google Analytics keretében ezen a Weboldalon (a demográfiai adatok az életkorra és nemre vonatkozó adatok).

A Felhasználók a Google cookie-k használatát a GoogleAds Settings (Google hirdetések beállításai)weboldalán tilthatják le.

Kezelt személyes adatok: Cookie-k; egyedi eszközazonosítók reklámokhoz (például a Google Advertiser azonosítója vagy az IDFA).

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

Kapcsolatfelvételi űrlap (ezen a Weboldalon)

A Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlapon az adatai kitöltésével felhatalmazza ezt a Weboldalt, hogy ezeket az adatokat az űrlap fejlécében feltüntetett információkérésekre, árajánlatokra vagy bármilyen más jellegű kérésre válaszoljon.

Feldolgozott Személyes adatok: Cégnév; ország; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév; telefonszám; foglalkozás; irányítószám.

Levelezési lista vagy hírlevél (ez a Weboldal)

A levelezési listára vagy a hírlevélre történő regisztrációval a Felhasználó e-mail címe felkerül azon személyek névjegyzékébe, akik a jelen Weboldalra vonatkozó kereskedelmi vagy promóciós jellegű információkat tartalmazó e-mail üzeneteket kaphatnak. Az e-mail cím a Weboldalra történő regisztráció vagy egy vásárlás után is felkerülhet erre a listára.

Kezelt Személyes adatok: cím; cégnév; e-mail cím; keresztnév; vezetéknév.

Infrastruktúra-felügyelet

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Weboldal számára, hogy figyelemmel kísérje az összetevők használatát és viselkedését, így a teljesítmény, a működés, a karbantartás és a hibaelhárítás tökéletesíthető.

A kezelt Személyes adatok köre e szolgáltatások végrehajtásának jellemzőitől és módjától függ, és a feladata a Weboldal tevékenységeinek szűrése.

Pingdom (Pingdom AB)

A Pingdom a Pingdom AB felügyeleti szolgáltatása.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Svédország –Adatvédelmi szabályzat.

Interakció élő csevegési platformokkal

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy közvetlenül a Weboldal oldalairól kommunikáljanak harmadik fél élő csevegési platformjaival, azaz kapcsolatba lépjenek, illetve kapcsolatot tartsanak a Weboldal támogatási szolgáltatásával.

Ha ezen szolgáltatások valamelyike telepítve van, akkor az böngészési és Használati adatokat gyűjthet a telepített oldalakon, még akkor is, ha a Felhasználók nem használják aktívan a szolgáltatást. Emellett az élő csevegési beszélgetések is naplózhatók.

ZenDesk Chat (ZenDesk, Inc.)

A ZenDesk Chat a ZenDesk, Inc. olyan szolgáltatása, amelyik biztosítja az interakciót a ZenDesk élő csevegési platformmal.

Kezelt Személyes adatok: E-mail cím.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzat. Privacy Shield – résztvevők listája.

Fogadó és meghívó oldalak kezelése

Ez a szolgáltatástípus segít a fogadó és a meghívó oldalak, azaz a terméket vagy szolgáltatást bemutató olyan oldalak kialakításában és kezelésében, ahol Ön megadhatja a kapcsolattartási adatait, például e-mail címét.

Ezen oldalak kezelése azt jelenti, hogy ezek a szolgáltatások az oldalakon keresztül gyűjtött Személyes adatokat, köztük a Használati adatokat is kezelik.

Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Az Unbounce az Unbounce Marketing Solutions Inc. által nyújtott olyan fogadóoldal-kezelési szolgáltatás, amelyik lehetővé teszi, hogy a Weboldal összegyűjtse a szolgáltatás iránt érdeklődő Felhasználók e-mail címét.

Az Unbounce lehetővé teszi a Tulajdonos számára, hogy nyomon kövesse és elemezze a webes forgalomra vagy a létrehozott kezdőoldalak szerkezetének, szövegének vagy bármely más összetevőjének változásaira vonatkozó felhasználói reakciókat.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; e-mail cím; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Kanada –Adatvédelmi szabályzat.

Remarketing és viselkedés alapú célzás

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Weboldal és partnerei számára, hogy a hirdetéseket a Felhasználónak a Weboldal korábbi használatakor szerzett tapasztalatoknak megfelelően alakítsák ki.

Ezt a tevékenységet megkönnyíti a Használati adatok nyomon követése és a nyomkövetők használata az információk gyűjtésére, amelyeket aztán továbbítjuk a remarketing és viselkedés alapú célzást végző partnereknek.

Egyes szolgáltatások az e-mail címlisták alapján kínálnak remarketing-lehetőséget.

Amellett, hogy az alábbi szolgáltatások mindegyike biztosítja a letiltás (opt-out) lehetőségét, a Felhasználók leiratkozhatnak aNetwork Advertising Initiative opt-out oldalmeglátogatásával is.

A Felhasználók bizonyos hirdetési funkciókat letilthatnak a megfelelő eszközbeállításokkal is, például a mobiltelefonok hirdetési eszközbeállításával vagy az Ads beállításaival.

Remarketing a Google Analytics (Google LLC) használatával

A Google Analytics használatával történő remarketing és a Google LLC által biztosított viselkedés alapú célzás olyan szolgáltatás, amely összekapcsolja a Google Analytics és annak cookie-jai által végzett nyomkövetési tevékenységet a Google Ads hirdetési hálózattal és a DoubleClick Cookie-val.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

A LinkedIn Website Retargeting a LinkedIn Corporation által nyújtott, olyan remarketing és viselkedés alapú célzási szolgáltatás, amely összeköti a Weboldal tevékenységét a LinkedIn hirdetési hálózatával.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzatKizárás. Privacy Shield – résztvevők listája.

Címkekezelés

Ez a fajta szolgáltatás segít a Tulajdonosnak a Weboldalon szükséges címkék vagy szkriptek központosított kezelésében.

Ez azt eredményezi, hogy a Felhasználók adatai átáramlanak ezeken a szolgáltatásokon, ami potenciálisan ezen adatok megőrzését eredményezi.

Segment (Segment Inc.)

A Segment a Segment.io, Inc. által nyújtott címkekezelési szolgáltatás.

Kezelt Személyes adatok: Cookie-k; Használati adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzat. Privacy Shield – résztvevők listája.

Felhasználói adatbázis kezelése

Ez a fajta szolgáltatás lehetővé teszi a Tulajdonos számára, hogy Felhasználói profilokat hozzon létre egy e-mail címből, egy személynévből vagy egyéb olyan információból kiindulva, amelyiket a Felhasználó biztosít a jelen Weboldal számára, illetve a Felhasználói tevékenységek elemzési funkciók segítségével történő nyomon követéséhez. Ezek a Személyes adatok a Felhasználóra vonatkozó nyilvánosan elérhető információkkal (például közösségi hálózatok profiljaival) is kiegészíthetők, és használhatók olyan személyes profilok létrehozására, amelyeket a Tulajdonos megjeleníthet és használhat a Weboldal javítása céljából.

Ezen szolgáltatások némelyike lehetővé teheti, hogy a Felhasználó időzített üzeneteket, illetve a Weboldalon végrehajtott konkrét műveletekre vonatkozó e-maileket küldjön.

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

A Salesforce Sales Cloud a salesforce.com, inc. által biztosított Felhasználói adatbázis-kezelési szolgáltatás

Kezelt Személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzat. Privacy Shield – résztvevők listája.

Pardot (Salesforce.com, inc.)

A Pardot a Salesforce.com, inc. által biztosított Felhasználói adatbázis-kezelési szolgáltatás

Kezelt Személyes adatok: a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatában meghatározott különböző típusú adatok.

A feldolgozás helye: Egyesült Államok –Adatvédelmi szabályzat. Privacy Shield – résztvevők listája.

A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által feldolgozott adataikkal kapcsolatban.

A Felhasználók konkrétan a következőkre jogosultak:

 • Bármikor visszavonhatják a beleegyezésüket.A Felhasználóknak joguk van visszavonni a beleegyezésüket, amennyiben korábban beleegyezésüket adták a személyes adataik kezeléséhez.
 • Ellenezhetik az adataik feldolgozását.A Felhasználóknak joguk van tiltakozni az adataik feldolgozása ellen, ha az adatkezelést a beleegyezésüktől eltérő jogalapon végzik. További részletek az alábbi, erre a célra szolgáló részben találhatók.
 • Hozzáférhetnek az adataikhoz.A Felhasználóknak joguk van: megtudni, hogy az adatokat a Tulajdonos dolgozza-e fel, a feldolgozás bizonyos szempontjaira vonatkozóan információkat beszerezni, megkapni a feldolgozás alatt lévő adatok másolatát.
 • Ellenőrizhetik adataikat, és a helyesbítésüket kérhetik.A Felhasználóknak joguk van ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni azok frissítését vagy javítását.
 • Korlátozhatják az adataik feldolgozását.A Felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy korlátozzák az adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos nem dolgozza fel az adott Felhasználó adatait csak tárolási célból dolgozhatja fel.
 • Törölhetik vagy eltávolíthatják a személyes adataikat.A Felhasználók bizonyos körülmények között jogosultak arra, hogy a törölt adataikat megkapják a Tulajdonostól.
 • Visszakaphatják az adataikat, és átadják azokat egy másik Adatkezelőnek.A Felhasználóknak joguk van arra, hogy adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapják meg, és ha ez technikailag megvalósítható, akadálytalanul továbbadhassák egy másik Adatkezelőnek. Ez a rendelkezés abban az esetben alkalmazandó, ha az adatokat automatizált módon dolgozzák fel, és az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyikben a Felhasználó a szerződés részese, vagy kötelezettsége volt a szerződéskötést megelőzően.
 • Panasszal élhetnek.A Felhasználók jogosultak arra, hogy az illetékes adatvédelmi hatóságuk előtt panaszt nyújtsanak be.

A feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog részletei

Amennyiben a Személyes adatokat közérdekű célból, a Tulajdonosra ruházott hivatalos hatósági szerepkör gyakorlása vagy a Tulajdonos jogos érdekeinek érvényesítése céljából dolgozzák fel, a Felhasználók tiltakozhatnak az ilyen feldolgozás ellen, ha a tiltakozás indoklása érdekében a helyzetükhöz kapcsolódó indoklást nyújtanak be.

A Felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy amennyiben személyes adataikat közvetlen marketing céljából dolgozzák fel, bármikor tiltakozhatnak az ilyen adatkezelés ellen anélkül, hogy indokolniuk kellene azt. Ha tudni szeretnék, hogy a Tulajdonos Személyes adatokat dolgoz-e fel közvetlen marketingcélokra, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszait is használhatják.

Hogyan gyakorolhatók ezek a jogok

A Felhasználói jogok gyakorlására vonatkozó kérelmeket a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül lehet a Tulajdonoshoz irányítani. Ezeket a kéréseket ingyenesen lehet gyakorolni, és a Tulajdonosnak a lehető leghamarabb, de legalább egy hónapon belül kell válaszolni.

Cookie-kra vonatkozó szabályzat

Ez a Weboldal használ nyomkövetőket. A Felhasználó további tájékoztatást kaphat aCookie-kra vonatkozó szabályzatban.

További információk az Adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról

Jogi fellépés

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos jogi célokra használhatja fel a bíróságon, vagy a Weboldal vagy a kapcsolódó szolgáltatások helytelen használatából eredő esetleges jogi fellépéshez vezető szakaszokban.

A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonosnak a hatóságok kérésére a Személyes adatokat fel kell fednie.

További információk a Felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt információk mellett ez a Weboldal további és kontextuális információkat is biztosíthat a Felhasználó számára bizonyos szolgáltatásokra, illetve a Személyes adatok kérésére történő gyűjtésére és feldolgozására vonatkozóan.

Rendszernaplók és karbantartás

Üzemeltetés és karbantartás céljából a jelen Weboldal és bármely harmadik fél által nyújtott szolgáltatás olyan fájlokat gyűjthet, amelyek rögzítik a jelen Weboldallal való interakciót (rendszernaplók), és más Személyes adatokat (például IP-címet) használnak fel erre a célra.

További információk, amelyek nem találhatók a jelen szabályzatban

A Személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek bármikor kérhetők a Tulajdonostól. Lásd a dokumentum elején található elérhetőségi adatokat.

Hogyan kezeljük a „ne kövesd nyomon” kéréseket

Ez a Weboldal nem támogatja a „ne kövesd nyomon” kéréseket.

Annak megállapításához, hogy mindegyik külső fél szolgáltatása tiszteletben tartja-e a „ne kövesd” kéréseket, olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa az adatvédelmi szabályzatot, ha erről értesíti a Felhasználókat ezen az oldalon, és lehetőleg ezen a Weboldalon belül, és/vagy – amennyiben ez technikailag és jogilag lehetséges – értesítést küld a Felhasználóknak a Tulajdonos rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül. Javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt, az alul felsorolt utolsó módosítás dátumára hivatkozva.

Amennyiben a változások befolyásolják a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett adatkezelési tevékenységeket, a Tulajdonos, ha szükséges, begyűjti az új hozzájárulást a Felhasználótól.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)

Minden olyan információ, amely közvetlenül, közvetve vagy más információhoz kapcsolódóan – a személyi azonosítószámot is beleértve – lehetővé teszi egy természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati adatok

A jelen Weboldal (vagy a jelen Weboldalon alkalmazott valamelyik harmadik fél szolgáltatása) által automatikusan gyűjtött olyan információk, amelyek tartalmazhatják a következőket: a Weboldalt használó Felhasználók által használt számítógépek IP-címe vagy tartományneve, URI-címek (egységes erőforrás-azonosítók), a kérelem időpontja, a kérelem kiszolgálóhoz küldéséhez használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a kiszolgáló válaszának állapotát jelző számkód (sikeres eredmény, hiba stb.), a származási ország, a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, a különböző látogatások időadatai (pl. az Alkalmazásban az egyes oldalakon töltött idő), az Alkalmazásban követett útvonal részletei, különös tekintettel a meglátogatott oldalak sorrendjére, valamint az eszköz operációs rendszerére és/vagy a Felhasználók informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek.

Felhasználó

A jelen Weboldalt használó minden olyan egyén, aki – eltérő rendelkezés hiányában – az adatvédelmi jog hatálya alá tartozik.

Érintett

Az a természetes személy, akire a Személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adatvédelmi biztos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amelyik a Személyes adatokat az Adatkezelő nevében, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

Adatkezelő (vagy Tulajdonos)

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amelyik önállóan vagy másokkal közösen meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, beleértve a Weboldal működésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Eltérő rendelkezés hiányában az Adatkezelő a jelen Weboldal Tulajdonosa.

Ez a Weboldal (vagy ez az Alkalmazás)

A Felhasználó személyes adatainak begyűjtésének és feldolgozásának módja és eszközei.

Szolgáltatás

A jelen Weboldal által nyújtott szolgáltatás a vonatkozó feltételekben (ha rendelkezésre áll) és ezen a Weboldalon/alkalmazásban leírtak szerint.

Európai Unió (vagy EU)

Eltérő rendelkezés hiányában az e dokumentumban az Európai Unióra tett valamennyi hivatkozás magába foglalja az Európai Unióhoz és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó valamennyi jelenlegi tagállamot.

Cookie-k

A Felhasználó eszközén tárolt, kis méretű adatkészletek.

Jogi információk

Ez az adatvédelmi nyilatkozat több jogszabály, többek között az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14. cikke alapján készült.

Ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre a Weboldalra vonatkozik, ha a jelen dokumentum másként nem rendelkezik.

Legújabb frissítés: 2020. augusztus 21.