Na těchto webových stránkách probíhá shromažďování osobních údajů jejich uživatelů.

Pro pozdější nahlédnutí lze tento dokument vytisknout příkazem pro tisk, který je dostupný v nabídce nastavení každého webového prohlížeče.

Vlastník webových stránek a správce údajů

Performance Fabrics Inc DBA HexArmor
640 Leffingwell AVE NE
Grand Rapids Michigan 49505
Kontaktní e-mailová adresa vlastníka: privacy@hexarmor.com

Druhy shromažďovaných údajů

Tyto webové stránky shromažďují samy nebo prostřednictvím třetí strany mimo jiné tyto druhy osobních údajů: soubory cookie, data o návštěvnosti, jedinečné identifikátory zařízení pro účely reklamy (např. identifikátory Google Advertiser ID nebo IDFA), e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení, telefonní číslo, název společnosti, povolání, země, poštovní směrovací číslo nebo adresa.

Podrobnosti o jednotlivých druzích shromažďovaných osobních údajů uvádí příslušné oddíly těchto zásad ochrany osobních údajů nebo související vysvětlující texty, které se zobrazí ještě před shromažďováním údajů.

Osobní údaje může o své vůli poskytnout uživatel nebo, v případě dat o návštěvnosti, mohou být shromážděny automaticky při použití těchto webových stránek.

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje, které tyto webové stránky vyžadují, je povinné zadat, jinak nebudou tyto webové stránky moci poskytovat své služby. V případech, ve kterých tyto webové stránky výslovně stanoví, že některé údaje povinné nejsou, nemusejí je uživatelé sdělovat a jejich neuvedení nebude mít žádný dopad na dostupnost ani fungování služby.

Uživatelé, kteří si nejsou jistí, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka.

Případné soubory cookie – nebo jiné sledovací nástroje – používané na těchto webových stránkách nebo používané vlastníky služeb poskytovaných třetí stranou a použitých na těchto webových stránkách, slouží k poskytování služeb uživateli, případně k dalším účelům popsaným v tomto dokumentu a v zásadách použití souborů cookie, pokud se uplatňují.

Za osobní údaje třetích stran, které získal, zveřejnil nebo sdílel prostřednictvím těchto webových stránek, odpovídá uživatel a potvrzuje, že má od příslušných třetích stran souhlas s tím, aby tyto údaje poskytl vlastníkovi.

Režim a místo zpracování údajů

Způsob zpracování údajů

Vlastník má zavedena vhodná bezpečnostní opatření, aby předešel neoprávněnému přístupu, sdělování, úpravám nebo neoprávněnému zničení údajů.

Zpracování údajů probíhá prostřednictvím počítačů nebo nástrojů informačních technologií (IT), v souladu s organizačními postupy a pomocí způsobů, které jsou vázané výhradně na uvedené účely. V některých případech mohou mít k údajům přístup vedle vlastníka i určití další odpovědní pracovníci, kteří zajišťují chod těchto webových stránek (správa, prodej, marketing, právní služby, správa systému) nebo externí osoby či subjekty (např. třetí strany jako poskytovatelé technických služeb, poštovní doručovatelé, poskytovatelé hostingu, společnosti IT, agentury pro zajišťování komunikace), které podle potřeby vlastník ustanoví jako zpracovatele údajů. Aktuální seznam těchto osob nebo subjektů je kdykoli k dispozici na vyžádání u vlastníka.

Právní základ pro zpracování údajů

Vlastník může osobní údaje uživatelů zpracovávat, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Uživatel udělil svůj souhlas s alespoň jedním konkrétním účelem zpracování. Poznámka: Podle některých právních předpisů může vlastník zpracovávat osobní údaje, dokud proti tomu uživatel nevznese námitku (režim odmítnutí souhlasu, anglicky opt-out), tj. nemusí mít souhlas ani žádný z následujících právních základů. To však neplatí tam, kde zpracování osobních údajů podléhá evropským zákonům na ochranu osobních údajů.
 • Údaje je nutné poskytnout za účelem plnění smlouvy s uživatelem nebo jeho předsmluvního závazku.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na vlastníka vztahuje.
 • Zpracování souvisí s úkolem prováděným ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen vlastník.
 • Zpracování je nezbytné k naplnění oprávněného zájmu vlastníka nebo třetí strany.

Vlastník je připraven vždy ochotně vysvětlit konkrétní právní základ zpracování, zejména tam, kde je povinnost poskytnutí osobních údajů uložena zákonem nebo smluvně nebo je podmínkou pro uzavření smlouvy.

Místo

Zpracování údajů probíhá v kancelářích vlastníka a na dalších místech, kde se nacházejí subjekty či osoby zapojené do zpracování.

Podle toho, kde se uživatel nachází, může předávání jeho údajů probíhat i do jiné země. Další informace o místě zpracování takto předaných údajů najde uživatel v oddílu s podrobnostmi o zpracování osobních údajů.

Uživatel má také právo na informace o právním základu pro předávání údajů do zemí mimo Evropskou unii nebo do mezinárodních organizací, které se řídí mezinárodním veřejným právem nebo je založily alespoň dvě země, například Organizace spojených národů, a také na informace o bezpečnostních opatřeních, které vlastník zavedl k ochraně údajů uživatele.

Pokud k takovému předávání údajů dochází, najde uživatel jeho podrobnosti v příslušných oddílech tohoto dokumentu nebo je zjistí dotazem u vlastníka s použitím údajů v oddílu kontaktů.

Doba uchování údajů

Osobní údaje se zpracovávají a uchovávají po dobu potřebnou ke splnění účelu, ke kterému byly shromážděny.

Proto platí:

 • Osobní údaje shromážděné pro účely plnění smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem budou uchovány až do doby jejího splnění.
 • Osobní údaje shromážděné za účelem naplnění oprávněného zájmu vlastníka budou uchovány po dobu nezbytnou k jeho naplnění. Konkrétní informace o oprávněných zájmech, které vlastník sleduje, najdou uživatelé v příslušných oddílech tohoto dokumentu nebo mohou oslovit vlastníka.

Vlastník má právo uchovat osobní údaje po delší dobu, pokud mu uživatel s takovým způsobem zpracování udělil souhlas, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Vlastník může být také povinen uchovat osobní údaje po delší dobu, bude-li to nutné ke splnění právní povinnosti nebo mu to nařídí úřad.

Po vypršení doby uchování musí být osobní údaje vymazány. Proto nelze po vypršení doby uchování údajů uplatnit právo na přístup k údajům, na jejich vymazání, opravu a přenositelnost.

Účely zpracování údajů

Údaje týkající se uživatele se shromažďují, aby mohl vlastník poskytovat službu, plnit své právní povinnosti, reagovat na požadavky orgánů pro prosazování práva, chránit svá práva a zájmy (případně zájmy a práva svých uživatelů či třetích stran) a odhalovat podvody a činnosti prováděné se zlým úmyslem, a dále k těmto účelům: reklama, analytické služby, správa značek, remarketing a cílení na základě chování, monitoring infrastruktury, správa cílových a zvacích stránek, interakce s chatovacími programy, kontaktování uživatele a správa databáze uživatelů.

Další informace o tom, které osobní údaje se k jednotlivým účelům používají, najde uživatel v oddílu „Podrobné informace o zpracování osobních údajů“.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje se shromažďují k následujícím účelům a při použití následujících služeb:

Reklama

Tato služba používá údaje uživatelů pro reklamní sdělení, která se zobrazují formou bannerové reklamy, a k jiným reklamám na těchto webových stránkách, které mohou být případně založeny na zájmech uživatele.

Neznamená to, že se k tomuto účelu používají všechny osobní údaje. Informace o této službě a podmínkách používání naleznete níže.

Některé z níže uvedených služeb mohou pomocí souborů cookie identifikovat uživatele nebo provádět retargeting na základě chování, tj. předkládat reklamy upravené podle zájmů a chování uživatele, a to podle zájmů a chování zjištěných mimo tyto webové stránky. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb.

Vedle možnosti odmítnout souhlas, kterou nabízejí níže uvedené služby, může uživatel využít možnosti odmítnutí souhlasu s použitím souborů cookie službami třetích stran, a to na stránce odmítnutí souhlasu (Opt Out) organizace Network Advertising Initiative.

Služba Microsoft Advertising (Microsoft)

Služba Microsoft Advertising je reklamní služba, kterou poskytuje společnost Microsoft.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

Služba Audience Network společnosti Facebook (Facebook, Inc.)

Služba Audience Network je reklamní služba, kterou poskytuje společnost Facebook, Inc. Podrobnější vysvětlení toho, jak společnost Facebook údaje používá, najdete v Zásadách používání dat společnosti Facebook.

Tyto webové stránky mohou k zajištění chodu služby Audience Network společnosti Facebook využívat identifikátory pro mobilní zařízení (včetně inzertního ID systému Android nebo identifikátoru reklam pro systém iOS) a technologie, které se podobají souborům cookie. Jeden ze způsobů, jímž služba Audience Network vybírá a zobrazuje reklamy, využívá předvoleb reklamy uživatele. Tento způsob může uživatel ovládat v nabídce Nastavení reklam na Facebooku.

Uživatel může odmítnout souhlas s určitým cílením služby Audience Network prostřednictvím příslušného nastavení zařízení, zejména nastavení reklamy pro mobilní telefony, případně postupem podle pokynů v dalších oddílech těchto zásad, které pojednávají o službě Audience Network.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie a jedinečné identifikátory zařízení pro reklamu (např. identifikátor inzerenta Google nebo identifikátor pro inzerenty IDFA) a data o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

Analytické služby

Služby v tomto oddílu umožňují vlastníkovi monitorovat a analyzovat návštěvnost webových stránek a lze je využít ke sledování chování uživatelů.

Rozšíření Display Advertising pro službu Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics může na těchto webových stránkách používat zájmově orientovanou reklamu společnosti Google, údaje o publiku od třetích stran a informace ze souboru cookie DoubleClick, a tím rozšířit možnosti analýzy o demografické údaje, zájmy a data o interakci s reklamou.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

Služba měření konverzí Google Ads (Google Inc.)

Měření konverzí Google Ads je analytická služba společnosti Google Inc., která propojuje data z reklamní sítě Google Ads a informace z akcí provedených na těchto webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí.

Služba Google Analytics (Google Inc.)

Služba Google Analytics provádí analýzu webu a zajišťuje ji společnost Google Inc. (dále „společnost Google“). Společnost Google používá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání toho, jak se tyto webové stránky používají, ke tvorbě zpráv o činnosti na těchto stránkách a sdílí je s dalšími službami společnosti Google.

Společnost Google může shromážděné údaje použít ke kontextové úpravě a personalizaci reklamy ve své vlastní reklamní síti.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

Sledování konverzí sítě LinkedIn (LinkedIn Corporation)

Sledování konverzí sítě LinkedIn je analytická služba společnosti LinkedIn Corporation, která propojuje data z reklamní sítě LinkedIn a akce provedené na těchto webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí.

Přehledy Demografické údaje a Zájmy služby Google Analytics (Google LLC)

Přehledy Demografické údaje a Zájmy služby Google Analytics je funkce tvorby přehledů Google Advertising Reporting, která umožňuje těmto webovým stránkám přístup k demografickým údajům a informacím o zájmech ze služby Google Analytics (demografické údaje jsou údaje o věku a pohlaví).

Uživatel může odmítnout souhlas s použitím souborů cookie společností Google tím, že přejde na stránku Google Nastavení reklam.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, jedinečné identifikátory zařízení pro reklamu (např. identifikátor inzerenta Google nebo identifikátor pro inzerenty IDFA).

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

Jak bude uživatel kontaktován

Kontaktní formulář (na těchto webových stránkách)

Zadáním svých údajů do kontaktního formuláře dává uživatel oprávnění k jejich použití pro zaslání odpovědí z těchto webových stránek na žádosti o informace, o cenové nabídky nebo jiné požadavky uvedené v záhlaví formuláře.

Zpracovávané osobní údaje: název společnosti, země, e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení, telefonní číslo, povolání, poštovní směrovací číslo.

Seznam adresátů nebo zpravodaj (tyto webové stránky)

Registrací do seznamu adresátů nebo k odběru zpravodaje se e-mailová adresa uživatele přidá na seznam kontaktů osob, které mohou dostávat e-mailové zprávy s informacemi obchodní nebo reklamní povahy o těchto webových stránkách. Na tento seznam se vaše e-mailová adresa může přidat také v důsledku přihlášení na těchto webových stránkách nebo po nákupu.

Zpracovávané osobní údaje: adresa, název společnosti, e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení.

Monitoring infrastruktury

Díky této službě mohou tyto webové stránky monitorovat použití a chování svých komponent, a zlepšovat tak svůj výkon, provoz, údržbu a řešení problémů.

Druh zpracovávaných osobních údajů závisí na vlastnostech a způsobu realizace těchto služeb, jež filtrují činnosti těchto webových stránek.

Služba Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom je monitorovací služba, kterou poskytuje společnost Pingdom AB.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Švédsko – Zásady ochrany osobních údajů.

Interakce s chatovacími programy

Díky této službě mohou uživatelé pracovat s chatovacími programy třetích stran přímo na těchto webových stránkách, aby se mohli obracet na službu podpory těchto webových stránek a ta je mohla rovněž kontaktovat.

Pokud je takový program nainstalovaný, může shromažďovat data o použití a návštěvnosti stránek, kde je nainstalován, a to i když jej uživatel právě aktivně nepoužívá. Mohou se také zaznamenávat hovory vedené prostřednictvím chatu.

Služba Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

Služba Zendesk Chat umožňuje použití chatovacího programu Zendesk od společnosti Zendesk, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: e-mailová adresa.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí.

Správa cílových a zvacích stránek

Tato služba usnadňuje tvorbu a správu cílových a zvacích stránek, tj. stránek pro prezentaci výrobků nebo služeb a pro zadávání vašich kontaktních údajů, např. e-mailové adresy.

Při správě těchto stránek tyto služby nakládají s osobními údaji, jež byly shromážděny prostřednictvím těchto stránek, a to včetně dat o návštěvnosti.

Služba Unbounce (Unbounce Marketing Solutions Inc.)

Služba Unbounce umožňuje správu cílových stránek, je poskytována společností Unbounce Marketing Solutions Inc. a tyto webové stránky mohou díky ní shromažďovat e-mailové adresy uživatelů, kteří o ně mají zájem.

Se službou Unbounce může vlastník sledovat a analyzovat reakce uživatelů ve smyslu návštěvnosti webu nebo jejich chování v souvislosti se změnami struktury, textu nebo jiných komponent cílových stránek.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, e-mailové adresy a data o návštěvnosti.

Místo zpracování: Kanada – Zásady ochrany osobních údajů.

Remarketing a cílení na základě chování

Díky této službě mohou tyto webové stránky a jejich partneři vytvářet, optimalizovat a předkládat reklamu na základě toho, jak uživatel tyto webové stránky použil.

Tyto činnosti probíhají formou sledování dat o návštěvnosti a použitím sledovacích prvků ke shromažďování informací, jež se předávají partnerům, kteří provádějí remarketing a cílení na základě chování.

Některé služby nabízejí možnost remarketingu na základě seznamů e-mailových adres.

Vedle možnosti odmítnout souhlas, kterou nabízejí níže uvedené služby, může uživatel využít možnosti odmítnutí souhlasu na stránce odmítnutí souhlasu (Opt Out) organizace Network Advertising Initiative.

Uživatel může odmítnout souhlas s určitými reklamními funkcemi prostřednictvím příslušného nastavení zařízení, zejména nastavení reklamy pro mobilní telefony.

Remarketing ve službě Google Analytics (Google LLC)

Remarketing ve službě Google Analytics zajišťuje remarketing a cílení na základě chování a poskytuje jej společnost Google LLC. Propojuje informace ze sledování od služby Google Analytics a jejích souborů cookie s údaji reklamní sítě Google Ads a souborů cookie Doubleclick.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

LinkedIn Website Retargeting je služba remarketingu a cílení na základě chování, kterou poskytuje společnost LinkedIn Corporation a která propojuje aktivity na těchto webových stránkách a reklamní sít LinkedIn.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajůOdmítnutí souhlasu (Opt Out). Součást štítu na ochranu soukromí.

Správa značek

Tato služba pomáhá vlastníkovi centrálně spravovat značky nebo skripty, které jsou pro tyto webové stránky potřeba.

Uživatelské údaje proto procházejí přes tuto službu a mohou být i uchovány.

Služba Segment (Segment Inc.)

Služba Segment je určena ke správě značek a poskytuje ji společnost Segment.io, Inc.

Zpracovávané osobní údaje: Soubory cookie, údaje o návštěvnosti.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí.

Správa databáze uživatelů

S takovouto službou může vlastník vytvářet profily uživatelů s použitím e-mailové adresy, jejich jména nebo jiných informací, které uživatel těmto webovým stránkám poskytl, a rovněž sledovat činnosti uživatele prostřednictvím analytických funkcí. Tyto osobní údaje mohou být také zkompletovány s veřejně dostupnými informacemi o uživateli (např. z profilů na sociálních sítích) za účelem sestavení soukromého profilu, který bude moci vlastník zobrazit a použít ke zlepšení těchto webových stránek.

Některé tyto programy mohou umožňovat, aby se uživateli zasílaly v určeném čase zprávy, např. e-maily podle konkrétních akcí provedených na těchto webových stránkách.

Služba Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

Služba Salesforce Sales Cloud zajišťuje správu databáze uživatelů a poskytuje ji společnost salesforce.com, inc.

Zpracovávané osobní údaje: různé druhy údajů určené v zásadách ochrany osobních údajů této služby.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí.

Služba Pardot (Salesforce.com, inc.)

Služba Pardot zajišťuje správu databáze uživatelů a poskytuje ji společnost Salesforce.com, inc.

Zpracovávané osobní údaje: různé druhy údajů určené v zásadách ochrany osobních údajů této služby.

Místo zpracování: Spojené státy – Zásady ochrany osobních údajů. Součást štítu na ochranu soukromí.

Práva uživatelů

Uživatel může ohledně svých údajů, které vlastník zpracovává, uplatnit určitá práva.

Uživatel má zejména právo:

 • Kdykoli odvolat svůj souhlas. Uživatel má právo odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování svých údajů. Pokud zpracování údajů probíhá na jiném právním základě, než je souhlas, má uživatel právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Podrobnější informace jsou v tematickém oddílu níže.
 • Přistupovat ke svým údajům. Uživatel má právo na informaci, zda vlastník údaje zpracovává, na sdělení určitých aspektů tohoto zpracování a na kopii zpracovávaných údajů.
 • Ověřovat údaje a žádat o jejich opravu. Uživatel má právo ověřit si správnost svých údajů a žádat jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Žádat omezení zpracování svých údajů. Uživatel má za určitých okolností právo žádat omezení zpracování svých údajů. V takovém případě nebude vlastník jeho údaje zpracovávat k žádnému účelu kromě jejich uchování.
 • Žádat o vymazání svých osobních údajů nebo jejich odstranění jiným způsobem. Uživatel má za určitých okolností právo žádat u vlastníka výmaz svých údajů.
 • Obdržet své údaje a nechat je předat jinému správci. Uživatel má právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, nechat předat tyto údaje bez překážek jinému správci. Toto ustanovení se uplatní, pokud jsou údaje zpracovávané automatizovaně a na základě souhlasu uživatele, smlouvy sjednané s uživatelem nebo předsmluvních povinností.
 • Vznést stížnost. Uživatel má právo vznést nárok u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o právu na vznesení námitky proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, protože je to ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce, má uživatel přesto právo vznést námitku proti jejich zpracování, a to s odůvodněním své konkrétní situace.

Uživatel však také musí vědět, že pokud se jeho osobní údaje zpracovávají k účelům přímého marketingu, může proti tomuto zpracování vznést námitku kdykoli a bez odůvodnění. To, zda vlastník zpracovává osobní údaje k účelům přímého marketingu, zjistí uživatel v příslušných oddílech tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit

Žádost o uplatnění svých práv může uživatel podat vlastníkovi s použitím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze podat bezplatně a vlastník je zpracuje bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do jednoho měsíce.

Zásady souborů cookie

Tyto webové stránky používají sledovací prvky. Další podrobnosti najde uživatel v části Zásady použití souborů cookie.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní úkony

Osobní údaje uživatele může vlastník použít k právním účelům u soudu nebo při přípravě na právní kroky založené na nesprávném použití těchto webových stránek nebo souvisejících služeb.

Uživatel bere na vědomí, že vlastníkovi může vzniknout povinnost sdělit osobní údaje na vyžádání veřejných orgánů.

Další informace o osobních údajích uživatelů

Vedle informací v těchto zásadách ochrany osobních údajů má uživatel možnost zjistit doplňující a kontextové informace o konkrétních službách nebo shromažďování a zpracování osobních údajů na těchto stránkách.

Systémové protokoly a údržba

Pro zajištění svého provozu a údržby mohou tyto webové stránky a služby třetích stran shromažďovat soubory se záznamy interakcí s těmito webovými stránkami (systémové protokoly) a používat k tomuto účelu další osobní údaje (např. adresu IP).

Doplňující informace k těmto zásadám

Další podrobnosti o shromažďování nebo zpracování osobních údajů podá vlastník kdykoli na vyžádání. Použijte prosím kontaktní informace uvedené na začátku tohoto dokumentu.

Způsob zpracování požadavků Do Not Track (Nesledovat)

Tyto webové stránky nepodporují požadavky Do Not Track (Nesledovat).

Chcete-li zjistit, zda požadavky Do Not Track (Nesledovat) podporuje některá ze služeb třetích stran použitá na těchto stránkách, přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vlastník má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a oznámit to uživatelům na této stránce, případně na těchto webových stránkách nebo – bude-li to technicky a právně možné – zasláním upozornění uživateli s použitím kontaktních informací, které má vlastník k dispozici. Naléhavě doporučujeme často kontrolovat tuto stránku a datum poslední úpravy uvedené v její spodní části.

Pokud by tyto změny ovlivnily činnosti zpracování prováděné na základě souhlasu uživatele, je vlastník případně povinen získat od uživatele nový souhlas.

Definice pojmů a právní předpisy

Osobní údaje (nebo „údaje“)

Každá informace, která přímo i nepřímo, případně ve spojení s dalšími informacemi – včetně např. rodného čísla – umožňuje identifikaci nebo potenciální identifikaci fyzické osoby.

Data o návštěvnosti

Informace, které se na těchto webových stránkách (nebo prostřednictvím služeb třetích stran použitých na těchto stránkách) shromažďují automaticky a mezi které patří zejména: adresy IP nebo názvy domén počítačů, které uživatel použil k návštěvě těchto webových stránek, identifikátory URI, čas požadavku, způsob odeslání požadavku na server, velikost souboru doručeného při odpovědi, číselný kód, který udává stav odpovědi serveru (úspěch, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operační systém uživatele, různé časové údaje o návštěvě (např. doba, kterou návštěvník strávil na jednotlivých stránkách aplikace) a podrobnosti o postupu návštěvníka aplikací s konkrétními údaji o posloupnosti navštívených stránek a další parametry operačního systému zařízení nebo prostředí IT uživatele.

Uživatel

Osoba, která používá tyto webové stránky a která, není-li uvedeno jinak, je totožná se subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, ke které se vztahují osobní údaje.

Zpracovatel údajů

Fyzická nebo právnická osoba, úřad, agentura nebo jiný orgán, který provádí zpracování osobních údajů jménem správce, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo „vlastník“)

Fyzická nebo právnická osoba, úřad, agentura nebo jiný orgán, který buď sám, nebo ve spolupráci s jinými subjekty určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření pro provoz a použití těchto webových stránek. Správcem údajů je vlastník těchto webových stránek, není-li uvedeno jinak.

Tyto webové stránky (nebo „tato aplikace“)

Prostředky, kterými se shromažďují a zpracovávají osobní údaje uživatele.

Služba

Služba, kterou poskytují tyto webové stránky a kterou popisují příslušné podmínky (jsou-li stanoveny) a tyto stránky/aplikace.

Evropská unie (EU)

Není-li uvedeno jinak, pak každý odkaz na Evropskou unii v tomto dokumentu zahrnuje všechny nynější členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubory cookie

Malé datové soubory uložené na zařízení uživatele.

Právní informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z ustanovení různých právních předpisů, zejména článků 13 a 14 Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, vztahují se tyto zásady ochrany osobních údajů výhradně na tyto webové stránky.

Poslední aktualizace: 21. srpna 2020