PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vítejte na našich stránkách. Tyto webové stránky vám poskytujeme za níže uvedených podmínek používání („podmínky“). Pokud navštívíte tyto stránky, vyjadřujete tím souhlas s těmito podmínkami. Pečlivě si je pročtěte. Tyto podmínky se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to dle našeho vlastního uvážení, a tyto změny se budou vztahovat na veškeré nákupy provedené po zveřejnění příslušných změn na stránkách.

Upozornění: Postupy ochrany osobních údajů uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů platí pouze pro tyto webové stránky. Pokud přes odkaz přejdete na jiné webové stránky, projděte si zásady ochrany osobních údajů uvedené na příslušných stránkách.

AUTORSKÉ PRÁVO

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek a obrázky, je naším majetkem nebo majetkem našich dodavatelů obsahu a je chráněn zákony o autorském právu Spojených států amerických a mezinárodními zákony o autorském právu. Veškerý software použitý na těchto stránkách je naším majetkem nebo majetkem našeho poskytovatele služeb nebo jeho dodavatelů a je chráněn zákony o autorském právu Spojených států amerických a mezinárodními zákony o autorském právu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Veškeré ochranné známky, loga a známky služby (společně označované jako „známky“) použité na těchto webových stránkách jsou neregistrovanými či registrovanými ochrannými známkami společnosti HexArmor a dalších subjektů či osob. Tyto známky nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti HexArmor. Veškerá ostatní práva duševního vlastnictví v rámci těchto webových stránek, zejména patenty, ať už udělené nebo ve fázi žádosti, jsou výhradním majetkem společnosti HexArmor nebo jejích poskytovatelů licence.

LICENCE A PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Udělujeme vám omezenou licenci k přístupu na tyto stránky a jejich používání pro osobní účely. Tato licence vám neuděluje právo stránky stahovat (kromě ukládání do mezipaměti) nebo měnit, a to úplně ani částečně, bez našeho výslovného písemného souhlasu. Tato licence nezahrnuje právo dalšího prodeje těchto stránek nebo jejich obsahu ani právo na jejich používání pro komerční účely, na shromažďování a používání seznamů, popisů či cen produktů, jakékoli odvozené používání těchto stránek nebo jejich obsahu, jakékoli stahování nebo kopírování informací o účtu ve prospěch jiného prodejce a jakékoli vytěžování dat a používání robotů nebo obdobných nástrojů na shromažďování a extrakci dat. Tyto stránky ani žádnou jejich část není povoleno reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat, navštěvovat ani jinak používat pro komerční účely bez našeho výslovného písemného souhlasu. Nesmíte vkládat rámy ani používat techniky vkládání rámů (tzv. framing) k ohraničení jakékoli ochranné známky, loga či jiných proprietárních informací (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky či formulářů) bez našeho výslovného písemného souhlasu. Nesmíte používat žádné meta tagy ani žádný jiný „skrytý text“ s využitím našeho jména či ochranných známek bez našeho výslovného písemného souhlasu. Jakékoli neoprávněné použití ukončuje platnost našeho povolení či licence.

Lokalita

Tyto webové stránky pochází ze Spojených států amerických. Nečiníme žádná prohlášení o tom, že informace na našich stránkách jsou vhodné či dostupné k použití na jakémkoli místě mimo Spojené státy americké.

KOMENTÁŘE, KOMUNIKACE A DALŠÍ OBSAH

Návštěvníci mohou zveřejňovat a zasílat nám recenze, návrhy, nápady, připomínky, otázky a další informace, pokud takový obsah není nezákonný, obscénní, výhružný, urážlivý, nenarušuje soukromí, neporušuje práva duševního vlastnictví ani nezpůsobuje žádnou jinou újmu třetím stranám, není nevyhovující a neobsahuje softwarové viry, politické kampaně, nevyžádaný obchodní kontakt, řetězové dopisy, hromadná sdělení ani žádnou jinou formu nevyžádané komunikace. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za žádnou jinou fyzickou či právnickou osobou ani poskytovat jiné zavádějící informace ohledně původu obsahu. Vyhrazujeme si právo (nikoli však povinnost) takový obsah odstranit či upravit.

Pokud zveřejníte obsah nebo nám zašlete materiály a my neuvedeme jinak, udělujete nám tím nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo tento obsah kdekoli na světě a s využitím jakéhokoli média používat, reprodukovat, upravovat, přizpůsobovat, zveřejňovat, překládat, distribuovat, zobrazovat a vytvářet z něj odvozená díla. Udělujete nám a držitelům naší sublicence právo používat dle vlastního uvážení jméno, které je uvedeno v souvislosti s příslušným obsahem. Prohlašujete a zaručujete se, že vlastníte nebo na jiném základě spravujete veškerá práva k obsahu, který zveřejníte, že je tento obsah správný, že používání obsahu, který poskytnete, není v rozporu s těmito zásadami a nezpůsobí újmu žádné fyzické či právnické osobě a že nás a společnost Amazon odškodníte za veškeré nároky vzniklé v důsledku obsahu, který nám poskytnete. Máme právo, nikoli však povinnost, sledovat a upravit či odstranit jakoukoli aktivitu či obsah. Nepřebíráme jakoukoli odpovědnost za žádný obsah, který zveřejníte vy či jakákoli třetí strana.

POPISY PRODUKTŮ

Snažíme se být co nejpřesnější. Nezaručujeme však, že popisy produktů nebo jiný obsah na těchto stránkách jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální či bezchybné. Pokud produkt neodpovídá popisu, vaším jediným prostředkem nápravy je vrácení nepoužitého produktu.

Vlastnosti produktu

Produkty HexArmor® jsou odolné vůči proříznutí a propíchnutí, nikoli NEPROŘÍZNUTELNÉ A NEPROPÍCHNUTELNÉ. Nepoužívejte je u pohyblivých ani zoubkovaných ostří či nástrojů. Uživatel nese výhradní odpovědnost za posouzení vhodnosti produktu dle popisu k jakémukoli konkrétnímu účelu či použití.

Ochranné zóny

Rozvržení ochranných zón se použije jako obecné vodítko k zobrazení míst, kde jsou materiály značky SuperFabric® zakomponovány do produktů HexArmor®. Skutečné ochranné zóny se mohou lišit.

Objednávky produktů

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo odmítnout dle svého vlastního uvážení jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu a v jakékoli fázi objednávání po internetu, a to i po odeslání objednávky a bez ohledu na to, zda objednávka byla či nebyla potvrzena. Pokud bude vaše objednávka nebo její část zrušena nebo pokud budou k přijetí vaší objednávky nezbytné další informace, pokusíme se vás kontaktovat.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

NENÍ-LI PÍSEMNĚ UVEDENO JINAK, TYTO STRÁNKY A VŠECHNY INFORMACE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. NENÍ-LI PÍSEMNĚ UVEDENO JINAK, NEČINÍME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PROVOZU TĚCHTO STRÁNEK ČI INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ ČI SLUŽEB UVEDENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO VÁM JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO.

DO TÉ MÍRY, DO JAKÉ TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SE TÍMTO ZŘÍKÁME VŠECH VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. NEZARUČUJEME, ŽE JSOU TYTO STRÁNKY, INFORMACE, OBSAH, MATERIÁLY, PRODUKTY ČI SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, JEJICH SERVERY ČI E-MAILY OD NÁS BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SLOŽEK. NENÍ-LI PÍSEMNĚ UVEDENO JINAK, NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝMIKOLI INFORMACEMI, OBSAHEM, MATERIÁLY, PRODUKTY (VČETNĚ SOFTWARU) ČI SLUŽBAMI ZAHRNUTÝMI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPNĚNÝMI PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, ZEJMÉNA ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY.

SPOLEČNOST HEXARMOR SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ A CHOVÁNÍ JAKÝCHKOLI UŽIVATELŮ ČI JINÝCH TŘETÍCH STRAN V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. PŘEBÍRÁTE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A PŘÍPADNÝCH STRÁNEK PROPOJENÝCH PŘES ODKAZY. VAŠÍM JEDINÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY VŮČI SPOLEČNOSTI HEXARMOR V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE NESPOKOJENI S TĚMITO STRÁNKAMI NEBO JAKÝMKOLI OBSAHEM, JE UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK ČI PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU. TOTO OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ JE SOUČÁSTÍ DOHODY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI.

VEŠKERÉ PRODUKTY SI KUPUJETE „TAK, JAK JSOU“ A „SE VŠEMI VADAMI“. SPOLEČNOST HEXARMOR SE ZŘÍKÁ VŠECH VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK V SOUVISLOSTI S PRODUKTY V JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI, ZEJMÉNA CO SE TÝČE POPISU, KVALITY, KONSTRUKCE, VÝKONŮ, SPECIFIKACÍ, STAVU, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A VŠECH DALŠÍCH POVINNOSTÍ A ZÁVAZKŮ SPOLEČNOSTI HEXARMOR. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SE PŘI VÝBĚRU NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ ZBOŽÍ VHODNÉHO PRO JAKÝKOLI KONKRÉTNÍ ÚČEL NESPOLÉHÁTE NA NAŠE DOVEDNOSTI ČI ÚSUDEK. SPOLEČNOST HEXARMOR NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU JINOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S PRODEJEM PRODUKTU A NEOPRAVŇUJE ŽÁDNOU JINOU OSOBU K TOMU, ABY TAKOVOU ODPOVĚDNOST PŘEBRALA.

ZÁKONY URČITÝCH STÁTŮ NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ANI VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH NÁHRAD ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TAKOVÉ ZÁKONY VZTAHUJÍ, NĚKTERÁ ČI VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI, VÝJIMKY ČI OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

Zbavení odpovědnosti

Zavazujete se odškodnit, bránit a zbavit společnost HexArmor, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licence a dodavatele veškeré odpovědnosti za případné nároky, ztráty, výdaje, škody a náklady, zejména přiměřené náklady na právní zastoupení, které vzniknou v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek nebo budou jakýmkoli způsobem souviset s vaším zakoupením či používáním produktů.

ZÁSADY STRÁNEK, ZMĚNY A ODDĚLITELNOST

Pročtěte si také naše další zásady, jako jsou naše zásady ochrany osobních údajů, zveřejněné na těchto stránkách. Vaše návštěva našich stránek se řídí i těmito zásadami. Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změny našich stránek, zásad či těchto podmínek. Bude-li některá z těchto podmínek prohlášena za neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních podmínek.

Tyto podmínky se na vás začnou vztahovat poté, co vstoupíte na webové stránky. Společnost HEXARMOR si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení ukončit či omezit vaše používání webových stránek, a to bez předchozího upozornění, z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu, a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli třetí straně. Dále můžeme platnost těchto podmínek nebo jakékoli jejich části kdykoli bez předchozího upozornění zrušit, a to z jakéhokoli důvodu.

NAŠE ADRESA:

Performance Fabrics Incorporated DBA HexArmor
640 Leffingwell Ave NE
Grand Rapids, MI 49505